วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ประวัติพระเกจิ

รวมประวัติและปฏิปทาพระคณาจารย์ พระอริยสงฆ์ พระอริยะเจ้า พระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พระอภิญญา พระอรหันต์ พระอนาคามีพระโสดาบัน พระสงฆ์ ผู้ทรงฌานสมาบัติ อันเป็นที่เคารพจากทั่วโลก