วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ วัดเซียงยืน นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ประวัติและปฏิปทา
ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์

วัดเซียงยืนนะทาราม
เมืองจันทะบุลี นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) วัดเซียงยืนนะทาราม (ວັດຊຽງຍືນນະທາຣາມ)
ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) วัดเซียงยืนนะทาราม (ວັດຊຽງຍືນນະທາຣາມ)

หลวงปู่ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 16/4/1920 (พ.ศ. 2463) ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 5 ลาว ปีวอก เกิดที่บ้านท่านา ตาแสงบ่อโอ เมืองเวียจันทน์ (ปัจจุบันคือเมืองหาดซายฟอง) กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คือ
1. นางดก
2. จานซานาก
3. นางคำแหวาน
4. ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์

พออายุได้ 7 ขวบ ก็ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประถมสมบูน บ้านบ่อโอ เรียนจนจบชั้นประถม

อายุได้ 13 ปี ได้เข้าบวชเป็นสามเณร ทั้งยังได้ศึกษาต่อพระธรรมวินัย อักษรธรรม อักษรขอม อักษรไทย จนสามารถเขียนอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว

อายุ 16 ปี ได้เข้ามาอยู่ที่วัดเพียวัด เมืองสีสัดตะนาก เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นเวลา 3 ปี จนสอบมารถสอบได้ ในระดับประถม ตรี โท เอก

อายุ 18 ปี ได้เข้าเรียนมัธยมตอนต้น 3 ปี สอบได้ ม.1 ม.2 ม.3 ตามลำดับ

อายุ 21 ปี ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุ ที่พุทธสีมา วัดท่านา ตาแสงบ่อโอ โดยมี พระยาถ่านหลักคำแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระซาปัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูคด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า พุทธวงศ์

ปี 1942 (พ.ศ. 2484) ได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมตอนปลาย 4 ปี และสามารถสอบได้เปรียญธรรม 6-7-8-9 ตามลำดับ และได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่โรงเรียนวัดกางท่า ตาแสงบ่อโอ ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตาแสงบ่อโออีกด้วย

ปี 1957 (พ.ศ. 2500) ได้เข้าร่วมฉลองพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปีกึ่งพุทธกาล 25 พุทธศตวรรษ มีพระสงฆ์และฆราวาสหลายประเทศเข้าร่วมอยู่ที่ประเทศลาว

ปี 1958 (พ.ศ. 2501) ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย ในมหาวิทยาลัยนะคะทาลันทา เป็นเวลา 6 ปี จนสามารถสอบได้ปริญญาโท (M.A) ได้ไปทัศนศึกาษาประเทศสีลังกา (ที่ silone) และจำพรรษาอยู่ที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเซียงยืนนะทาราม จะกระทั่งมรณภาพ

ปี 1963 (พ.ศ. 2506) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอำนวยการแผนกกองตำรา และหลักสูตร ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบาลีชั้นสูง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสร้างครูชั้นต้น และชั้นกลาง ในปี 1997 (พ.ศ. 2540) ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น วิทยาลัยศึกษาสงฆ์

ด้วยยาถ่านก้าวท่านชราภาพ ท่านจึงได้ขอลาพักผ่อน แต่ก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาสงอยู่

ปี 1970 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประชุมองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ปี 1972 ได้รับแต่งตั้งให้ไปเยี่ยมประเทศรัสเซีย เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ปี 1974 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประชุมองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ที่ประเทศมองโกลเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ปี 1979 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประชุมองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้ไปไหว้สังเวชนียสถานทีสำคัญหลายแห่งทั่วดินแดนประเทศอินเดีย

ปี 1999 ได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 11 เดือน โดยการนิมนต์ของพระมหากมมะนา วงพักดี และญาติโยมในรัฐเท็กซัส (Texas State) ในกลางพรรษาได้ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง ในกลางพรรษาก็ได้อนุโมทนากองมหากฐินสามัคคี และทำบุญมหาชาติ (บุญพระเวส) พร้อมกันนั้น พระมหากมมะนา และออกตนญาติโยม ก็ได้ทำบุญกองเถราภิเศก หดสรงแก่ครูบาอาจารย์ แล้วจากนั้นก็ได้กลับคืนสู่ สปป.ลาว ด้วยความสวัสดิภาพทุกประการ

หลังจากนั้นได้มีความตั้งใจ เพื่อจะเขียนตำราขึ้นไว้กับประเทศชาติบ้านเมือง จึงพร้อมกันกับศิษย์คนสำคัญ คือ ดวงไซ หลวงพะสี รวบรวมหนังสือไหว้พระ ภาวนา และ พุทธพิธี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธทุกถ้วนหน้าเพื่อไม่ให้ลงลืมพิธีกรรมดั้งเดิม สืบต่อฮีตคองโบราณในอดีต ที่ชาวลาวเคยได้ปฏิบัติมาแต่โบราณ

ปี 2001 ได้ไปทัศนศึกษา ที่ประเทศสิงคโปร ตามการนิมนต์ของท่านพระอาจารย์เรืองศักดิ์ เป็นเวลา 1 เดือน

วันที่ 3 มีนาคม ปี 2004 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ได้ไปรับอัครมหาบัณฑิต ธรรมะโชติกะชะ ที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ประเทศพม่า ที่ถ้ำกาบาเอ เป็นเวลา 6 วัน

ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) วัดเซียงยืนนะทาราม (ວັດຊຽງຍືນນະທາຣາມ)
ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) วัดเซียงยืนนะทาราม (ວັດຊຽງຍືນນະທາຣາມ)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 12 ค่ำเดือน 3 ลาว ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556 เวลา 12:30 พระมหาธรรมโฆษาจารย์ (ยาท่านก้าว พุทธวงศ์) ท่านได้ละสังขารลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
สิริรวมอายุได้ 93 ปี 10 เดือน 10 วัน

ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) วัดเซียงยืนนะทาราม (ວັດຊຽງຍືນນະທາຣາມ)
ยาถ่านก้าว พุทธวงศ์ (ຍາທ່ານກ້າວ ພຸດທະວົງສ໌) วัดเซียงยืนนะทาราม (ວັດຊຽງຍືນນະທາຣາມ)
ພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ ວັດຊຽງຍືນ ນະທາຣາມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ ວັດຊຽງຍືນ ນະທາຣາມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ