วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อแดง วรวํโส วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อแดง วรวํโส

วัดบ้านยาง
อ.เมืองจ.นครปฐม

พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม
พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม

◉ ชาติภูมิ
พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) นามเดิมชื่อ “แดง สีสวาส” บิดาชื่อ “นายกลั่น สีสวาส” และมารดาชื่อ “นางนาง สีสวาส” เกิดที่บ้านเมง หมู่ ๔ ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ๑๑ ปีชวด พ.ศ.๒๔๕๔ มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกับ ๖ คน คือ
๑. นายโป๊ สีสวาส
๒. นางอ่อน สีสวาส
๓. นายเปลื่อง สีสวาส
๔. นายแคง สีสวาส (พระครธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส)
๕. นางน้อย สีสวาส
๖. หลวงตากิ่ง (ปัจจุบันมรณภาพไปแล้ว)

◉ การศึกษาสามัญ
เรียนอ่านหนังสืออักษรสมัยที่วัดดอนตูม ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การเรียนเขียนอ่านพออ่านออกเขียน

พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม
พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม

◉ การอุปสมบท
อปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๕ พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดดอนตูม ตําบลปาก อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูธรรมสุนทร หลวงพ่อจันทร์ เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเป้ วัดเขาแดง เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ และ พระมหาสนิท วัดบ้านโป่ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “วรวํโส

◉ การศึกษาเมื่ออุปสมบทแล้ว
ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี สํานักเรียนวัดดอนตูม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สํานักเรียนวัดดอนตูม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ในปี พ.ศ.๒๔๘๒ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดดอนตูม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

◉ ตําแหน่งหน้าที่การงาน
ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านยาง เมื่ออายุ ๔๐ ปี ๑๕ พรรษา
ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ได้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านยาง เมื่ออายุ ๔๓ ปี ๑๘ พรรษา
ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่ออายุ ๕๒ ปี ๒๗ พรรษา
ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ ได้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การ อุปสมบทกุลบุตรในเขตตําบลบ้านยางและใกล้เคียง เมื่ออายุ ๕๗ ปี ๓๒ พรรษา (สําหรับผลงานดูเพิ่มเติมที่ย้อนรอยวัดบ้านยางแม่น้ำด้วน ยุคปลาย)

◉ สมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูธรรมสุนทร ชั้นโท ฐานานุกรมในพระครูธรรมสุนทร (จันทร์ สุวณฺณคงฺโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านยาง เมื่ออายุได้ ๖๕ ปี ๔๐ พรรษา

◉ อาพาธ
ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ประมาณกลางปี ท่านพระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) ก็เริ่มอาพาธ บรรดาศิษยานุศิษย์ ภิกษุสามเณรและประชาชนต่างก็พากันเศร้าใจเพราะอายุสังขารของท่าน ชราภาพมากแล้ว หวั่นใจกันว่าจะไม่มีร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ลูกหลานศิษยานุศิษย์ ภิกษุสามเณรและประชาชนได้พึ่งพาอาศัยต่อไป เมื่อท่านอาพาธล้มป่วยลงจึงนําท่านไปรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม แต่อาการของท่านก็ไม่รู้ แต่ทรงกับทรุด

รูปหล่อ คณาจารย์วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม
รูปหล่อ คณาจารย์วัดบ้านยาง อ.เมืองจ.นครปฐม
เหรียญ รุ่นแรก พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) วัดบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
เหรียญ รุ่นแรก พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) วัดบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม

◉ มรณภาพ
พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อแดง วรวํโส) ได้ถึงมรณภาพ ด้วยโรคหลอกลมอุดตันเรื้อรัง การขาดอาหาร ภาวะรับบไหลเวียนล้มเหลว โรคปอดอักเสบ และเบาหวาน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เวลา ๑๕.๐๕ น. ณ โรงพยาบาล สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สิริรวมอายุได้ ๘๒ ปี ๑ เดือน ๑๕ วัน ๕๘ พรรษา