วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อเพชร ติสโส วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเพชร ติสฺโส

วัดประเดิม
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าชื่อดังแห่งเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

◉ ชาติภูมิ
พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม นามเดิมชื่อ “เพ็ชร์ สมวงศ์” เกิดเมื่อ วันพุธ ปีมะเมีย พ.ศ.๒๓๘๙ ณ บ้านลิปะน้อย แขวงเกาะสมุย เมืองไชยา (พื้นที่ปัจจุบัน ม.๕ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) บิดาชื่อ “หมื่นสาคร (ดำ)” และมารดาชื่อ “นางบัวแก้ว

วัยเด็กได้เริ่มเข้าศึกษาอักขระสมัยในสำนักของพระอธิการจันทร์ทอง วัดใหม่ (วัดศรีทวีป)

◉ อุปสมบท
เมื่ออายุ ๒๑ ปี พ.ศ.๒๔๑๐ ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดใหม่ (วัดศรีทวีป) โดยมี พระอธิการจันทร์ทอง จนฺทสุวณฺโณ วัดใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการขวัญ วัดโพธิ์ เกาะพะงัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ติสฺโส” แปลว่า “นามของพระพุทธเจ้า (ติสฺสพุทธเจ้า)”

◉ เล่าขานพ่อท่านเพชรเกาะสมุย
ภายหลังอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษาอยู่ ณ วัดใหม่ (ศรีทวีป) ศึกษาพระธรรมวินัยจากเจ้าอธิการจันทร์ทอง ต่อมาในพรรษาที่ ๗ ได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและบาลีต่อในเมืองไชยา โดยจำพรรษา ณ วัดสมุหนิมิตร ได้รับการสอนจาก พระสมุห์ชู เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิตร ในสมัยที่พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) วัดโพธาราม เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา และเป็นครูใหญ่อำนวยการบริหารสำนักบาลีในเมืองไชยาในสมัยนั้น ท่านได้ศึกษาอยู่ ๕ พรรษา ต่อมา พรรษาที่ ๑๒ ได้เดินทางเข้าศึกษาต่อในเมืองหลวงกรุงเทพฯ ในสำนักพระมหาอิ่ม วัดมหาธาตุฯ ได้ศึกษา มูลกัจจายน์ ธรรมบท มงคลทีปนี สารสงเคราะห์ อภิธรรม วิสุทธิมรรค แต่ไม่ได้เข้าสอบ จากนั้นเดินทางกลับมายังเกาะสมุยบ้านเกิด

เมื่อกลับมาเกาะสมุยแล้ว ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสหลายวัดเพื่อพัฒนาวัดวาอาราม เช่น วัดใหม่(ศรีทวีป) วัดแจ้ง วัดนาราเจริญสุข วัดตลิ่งพัง(คีรีวงการาม) และวัดประเดิม ต่อมาได้รับการแจ่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้เป็นเจ้าคณะแขวง และได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูวิบูลยธรรมสาร อีกทั้งท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้สอนให้ศิษย์ที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช คือ พระครูจินตามัยคุณ (จีน คงฺคสุวณฺโณ) วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) ซึ่งจะให้การเคารพกับหลวงพ่อเพชรมาก หลวงพ่อเพชร ท่านเป็นพระสงฆ์ฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่มีสงฆ์สหธรรมมิกอยู่ฝั่งทะเลอันดามันคือ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (ไข่) วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต ในสมัยที่ท่านธุดงค์ไปอินเดีย และศรีลังกา ท่านได้แวะพักจำวัด ณ วัดมงคลนิมิตร และท่านมีสหธรรมิกที่ชื่อเหมือนกันคือ เจ้าอธิการเพ็ชร์ วชิโร วัดอัมพวัน เกาะพะงัน ซึ่งก็ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยต่อจากท่านเป็นรูปที่ ๒

◉ ลำดับสมณศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่
พ.ศ.๒๔๓๔ เป็นพระอุปัชฌาย์และได้การรับแต่งตังให้เป็นเจ้าคณะแขวงเกาะสมุยเมืองไชยา
๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๕ พระราชทานตราตั้งพระครูชั้นสัญญาบัตร มีราชทินนามว่า “พระครูวิบูลยธรรมสาร” ดังรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๙ หน้า ๗๙๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕ ความว่า “ให้พระครูเพ็ชร์ วัดประเดิม เป็นพระครูวิบูลย์ธรรมสาร เจ้าคณะแขวงเมืองไชยา พัด พุดตานพื้นแพรแดงสลับเยียรบับ”
พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ได้พระราชทานนามเปลี่ยนจากเมืองไชยา เป็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ แขวงเกาะสมุย เป็น อำเภอเกาะสมุย นับว่าท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย รูปแรก

พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

◉ มรณภาพ
พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสฺโส) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งในลำคอ ตามรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๓ หน้า ๒๐๔๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๙ ระบุว่า “พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพ็ชร์) วัดประเดิม เจ้าคณะแขวงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อายุ ๗๑ ปี อาพาธเป็นเม็ดขึ้นในลำคอ ถึงมรณภาพ วันที่ ๑๖ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙” ตรงกับวันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง เวลา ๑๕.๐๐ น. สิริอายุรวมได้ ๗๐ ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ ๗๑ พรรษา ๕๐ มรณภาพ ณ กุฏิของท่าน วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ตามความในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๓ หน้า ๒๐๙๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๙ เรื่อง “ส่งหีบเพลิงไปพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๙ ศพ พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพ็ชร์) เจ้าคณะแขวงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชทานเงิน ๑๐๐๐ สตางค์ ผ้าขาว ๒ พับ” และได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพขึ้น ณ วัดสำเร็จ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

รูปเหมือนบูชา พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รูปเหมือนบูชา พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (หลวงพ่อเพชร ติสโส) วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

◉ ศิษย์ของหลวงพ่อเพชร ติสฺโส
๑.พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (รักษ์ อินทสุวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยรูปที่ ๓ หลวงปู่เพชรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่รักษ์ วัดประเดิม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๒.พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (มี อินฺทสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย รูปที่ ๔ วัดสำเร็จ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๓.พระครูประยุตธรรมโสภิต (ทองไหล สิริวฑฺฒโน) วัดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๔.พระครูวิมลทีปคุต (เริ่ม คุณธมฺโม) วัดคีรีวงการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๕.พระธรรมธรพรหม วิริโย วัดนาราเจริญสุข อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๖.พระอธิการแดง ติสฺโส (สมัยอุปสมบทครั้งแรก) วัดสันติวราราม/วัดแหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๗.พระอธิการพัฒน์ ภทฺทมุนี วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๘.พระครูสมณกิตติคุณ (แดง ปิยสีโล) สมัยอุปสมบทครั้งแรก วัดบุณฑริการาม(พังบัว)/วัดคุณาราม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดประเดิม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดประเดิม