วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

ประวัติหลวงพ่อเดิม พุทธสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์) วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ

เมื่อร้อยปีเศษๆที่ผ่านมา จังหวัดนครสวรรค์ เป็นดินแดนที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ และจิตใจเป็นอันมาก

เมื่อเรานับตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๐ ย้อนหลังไปราวๆ พ.ศ.๒๔๒๓ อันเป็นปีที่เจริญทางด้านพระพุทธศาสนา ด้วยมีกุลบุตรผู้มีบุญบารมี ได้สละชีวิตฆราวาสเข้าสู่ปริ มณฑลแห่งพระบวรพุทธศาสนา มากมาย

ในกาลต่อมาอีก ๑๐ ปี ก็ปรากฏพระคณาจารย์ฝ่ายสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ที่สร้างความอัศจรรย์ให้แก่โลกได้ตะลึง

เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์จะเป็นปาฏิหาริย์หรืออํานาจอภิญญาก็ล้วนต้องมีพื้นฐานที่ดีทั้งสิ้นจึงเกิดได้ และเสื่อมยาก

สิ่งนั้นคือ “ศีลธรรม”

บุคคลผู้มีความดี มีคุณวิเศษ ย่อมเป็นที่เคารพบูชาของบุคคลทั่วไป

และอํานาจอัศจรรย์นั้นก็ไม่เสื่อมคลาย เพราะมีศีลธรรมเป็นฐานรองรับจิตใจอย่างมั่นคงถาวรยิ่ง

หลวงพ่อเดิม พุทธสโร เป็นพระเถระองค์หนึ่งที่เกรียงไกร และมีอํานาจจิตกล้าแข็ง มีความศักดิ์สิทธิ์ทางใจ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป

อดีต…หลวงพ่อเดิม ได้มีเรื่อง เล่าลือว่า ท่านเกิด ๒ ครั้ง

ครั้งแรกเกิดมาได้ไม่นานก็เสียชีวิต บิดามารดาเสียใจมาก ด้วยเป็นบุตรชายคนแรก

จึงตั้งจิตอธิษฐาน โดยการเอาปูนกินกับหมากป้ายเท้าศพลูก เป็นสัญลักษณ์ตามความเชื่อถือของคนโบราณ เพื่อขอให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีก

ต่อมา บิดามารดาคนเดิมได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง มีตําหนิที่ตั้งใจอธิษฐาน ไว้ทุกประการ

เด็กชายผู้นั้นถือกําเนิดเมื่อ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๐๓ ปีวอก

บิดาชื่อเนียม มารดาชื่อดู่ เกิด ณ หมู่บ้านเนินมะกอก จังหวัดนครสวรรค์

ปู่ย่าตายายได้ตั้งชื่อให้ว่า “เดิม เพราะเป็นคนเดิมที่กลับมาเกิดใหม่นั่นเอง

นิสัยใจคอของเด็กชายเดิม มีความกล้าหาญแน่วแน่ เขาทําอะไรแล้วจะต้องสําเร็จผลทุกครั้ง เป็นเด็กใจบุญมีเมตตาปรานี ชอบทําบุญ เข้าวัด

อายุครบบวช บิดามารดาได้นําไปอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเถระที่มีชื่อเสียง เช่น

พระอุปัชฌาย์แก้ว (วัดอินทาราม) เป็นพระอุปัชฌาย์

ท่านพระครูเงิน (วัดพระปรางค์เหลือง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ท่านพระอาจารย์เทศ (วัดสระทะเล) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า “พุทธสโร”

เมื่อบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว ท่านหลวงพ่อเดิม ก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆ จนมีความสามารถ เลื่องลือเป็นอย่างยิ่ง เช่น

พระพุทธประวัติ (ปริยัติธรรม) ได้ศึกษาจาก หลวงตาชม วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ได้ศึกษาจากท่านพระครูพยุหนุศาสตร์ (เงิน) วัดพระปรางค์เหลือง จังหวัดนครสวรรค์

ไสยศาสตร์ ได้ศึกษาจากท่านอาจารย์เทศ วัดสระทะเล และหลวงพ่อแก้ว วัดอินทาราม จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อเดิม แห่งวัดหนองโพธิ์ ท่านเป็นพระที่มีภูมิปัญญาสูง ประกอบกับท่านได้ศึกษากรรมฐาน อันเป็นสื่อนําความสงบสู่จิตใจได้อย่างมั่นคง

ท่านจึงสามารถศึกษาเล่าเรียนจากพระอาจารย์ที่เป็นคณะศิษย์ของหลวงปู่เฒ่ารอด พระบุพพาจารย์ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้จนหมดสิ้น

ปฏิปทาของหลวงพ่อเดิม พุทธสโร ท่านมีข้อวัตรปฏิบัติตนได้อย่างเพียบพร้อม มีศีลจริยาวัตรงดงาม มักน้อย ถือสันโดษ มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก

ท่านเป็นพระที่เที่ยงตรงต่อหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การลงพระอุโบสถสวดมนต์ภาวนาเป็นประจําไม่เคยขาด

ทางด้านการพูดจาสนทนา ธรรมของหลวงพ่อเดิม ก็เป็น ปิยวาจาน่าฟังยิ่ง ท่านไม่เคย พูดให้ใครเสียหาย ท่านระวังมากในเรื่องการพูดนี้

แม้ท่านพูดดีโดยการให้ศีลให้พรแก่ใครๆ แล้ว บุคคลผู้นั้นจะประสบความสมหวัง และมีความสุขอย่างเที่ยงแท้

ส่วนคําพูดใดที่ไม่ดีไม่งาม ท่านจะไม่พลั้งเผลอเป็นอันขาด

เนื่องด้วยวาจาของผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลธรรมนั้น เป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์สูงมากดังที่เรา เรียกกันว่า “วาจาสิทธิ์” นั่นเอง

หลวงพ่อเดิมมาสร้างวัดหนองโพธิ์ จนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก

ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระ ครูนิวาสธรรมขันธ์ และได้รับเป็นพระอุปัชฌาย์ รองเจ้าคณะเมือง นครสวรรค์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ท่านมรณภาพโดยโรคชรา

รวมสิริอายุได้ ๙๑ ปี พรรษา ที่ ๗๐

แม้พระคุณท่านนี้จะมรณภาพไปนานหลายปี แต่นามหลวงพ่อเดิม ยังทรงความ ศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่รู้ลืมในยุคปัจจุบัน