วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม (พระราชธรรมาภรณ์) จ.นครปฐม

ประวัติหลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ (พระราชธรรมาภรณ์) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

หลวงพ่อเงิน หรือหลวงพอเงิน ที่ท่านพอใจให้เรียกอย่างนี้ (พอ-เงิน) แห่งวัดดอนยายหอม ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาอันบริสุทธิ์งดงามยิ่ง

ชีวิตแรกของท่านเมื่อเข้ามาในขอบเขตแห่งพระพุทธศาสนา ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนท่องบ่นสวดมนต์ด้วยจิตใจตั้งมั่น จนเกิดความชํานาญอย่างน่าอัศจรรย์

แม้ปาติโมกข์ที่ว่าเป็นบทสวดอันยากยิ่ง ก็ไม่พ้นผู้มีบุญบารมีเช่นท่านได้ เพราะท่านมีความสามารถท่องจําได้ดียิ่ง

นอกจากนี้ ท่านหลวงพ่อเงิน ยังมีความสนใจที่จะปฏิบัติบูชา ท่านเริ่มศึกษาพระกรรมฐานอย่างเคร่งครัด โดยได้หลบหมู่คณะไปยังป่าช้า นั่งสมาธิภาวนา จนเกิดความชํานาญเป็นอย่างมาก

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นหนทางเอกของ พระภิกษุผู้เจริญในธรรม มีความ สงบกาย วาจา และใจอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ ท่านยังได้ออกเดินธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ใน ประเทศไทยและออกไปจนถึงภาคเหนือจดพม่า

ท่านธุดงค์ไปทุกสถาน โดยอาศัยความกล้า ความเป็นผู้บริสุทธิ์ ด้วยศีลธรรม จึงสามารถเอาชีวิต รอดมาได้

สมัยนั้นป่าดงพงไพร มีสัตว์ป่ามากชนิดและดุร้ายมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามสัตว์ป่าใช่ว่าจะดุร้ายเพียงอย่างเดียว

แต่กับพระธุดงค์ที่ออกแสวง หาวิโมกขธรรมนั้น ดูเหมือนสัตว์ป่าจะรู้และรับกระแสธรรม

กระแสอํานาจดังกล่าวได้แก่ กระแสแห่งศีล กระแสแห่งสมาธิ

กระแสแห่งธรรมย่อมมี อานุภาพมากจนสัตว์ป่าเชื่องดุจ สัตว์เลี้ยงในบ้าน

หลวงพ่อเงิน ท่านออกเดินธุดงคกรรมฐานไปในถิ่นฐานต่างๆ อย่างไม่มีพิธีการอะไรให้เอิกเกริก เพียงเป็นไปตามแบบอย่างที่พุทธบัญญัติ

ท่านจาริกไปในป่ากว้าง เพื่อดําเนินจิตให้เกิดความสงบระงับ แต่ก็ต้องผจญกับความทุกข์ยากลําบากอย่างสาหัส บุกป่าเข้าไป ยังถิ่นทุรกันดารแล้วตั้งมั่นหมั่น เพียรภาวนาอย่างยิ่งยวดในครั้ง

ในที่สุดหลวงพ่อเงิน แห่งวัดดอนยายหอม ก็ได้มาเป็นที่พึ่ง ทางใจของมหาชนทั้งหลาย ด้วยจิตใจที่เปี่ยมเต็มไปด้วยเมตตาธรรม

หลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๑๐ ปีขาล

อายุครบบวช ก็ได้ทําพิธีง่ายๆ คือ โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว หมู่ญาติมิตรพาวนรอบ ๆ พระอุโบสถสามรอบ ก็นําเข้าโบสถ์ทําพิธีบวช ณ วัดดอนยายหอม

โดยมีหลวงพ่อปลัดฮวย เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมยุคนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

การบวชครั้งแรก หลวงพ่อเงิน มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาอย่างมาก จึงมุ่งมั่น ศึกษาธรรมวินัยด้วยดีตลอดมา

การทําวัตรสวดมนต์นั้น ท่านไม่เคยขาดเลย นอกจากอาพาธหนักขนาดเดินไม่ไหวนั้นแหละ ท่านจะขอลาลงโบสถ์ แต่ก็ทําวัตรในกุฏิของท่าน

หลวงพ่อเงินท่านมีความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย นับตั้งแต่บวชวันแรก ทั้งนี้ท่านตั้งใจดีแต่ ต้นแล้ว

หลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ ท่านเคยเดินธุดงค์แล้วพักปักกลด ที่บึงบรเพ็ดเพราะจะได้อาศัย น้ําในบึงนั้นด้วย

แต่พอตกดึก ก็ถูกจระเข้ จํานวนร้อยๆ ตัวล้อมรอบกลด ท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากหลับ ไปด้วยความอ่อนเพลียในการเดิน ธุดงค์

หลวงพ่อเงินมิได้หวั่นไหว กับความตายนั้นเลย ท่านได้ทําวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์จํานวนร้อยนั้นให้เขามีความสุขความเจริญ ให้รักษาตัวรอด ดําเนินไปจนกว่า บ้านจะสิ้นอายุ แล้วสัตว์ในความมืดนั้น ก็หายไปอย่างสิ้นเชิง

อนึ่ง หลังจากกลับมาถิ่นที่ อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน จังหวัดนครปฐม บรรดาพี่น้องทั้งปวง เกือบจําไม่ได้ เพราะท่านผ่ายผอมลงไปมาก ผิวก็กร้านดําแต่เมื่อญาติพี่น้องรู้ความจริง ก็มาเยี่ยมเยือนกันจนเต็มกุฏิ

หลังจากพร้อมหน้ากันแล้ว หลวงพ่อเงินได้ประกาศสละทรัพย์ ส่วนที่ท่านควรจะได้ให้แก่ญาติ พี่น้องทุกคนในครั้งกระนั้นด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคง ด้วยเหตุผล ที่ว่า

สมบัติเป็นของโลก มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง จะยึดถือให้หนักทําไม

ทางธรรมะการปฏิบัติ ยังจักติดตราดวงใจไปในทุกชาติทุกชั้น

แก้อาตมาได้รับผลทางใจครั้งนี้ นับได้ว่าขอดําเนินต่อไป และถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแล้ว อย่างสิ้นเชิง

หลังจากได้รับตําแหน่งเจ้า อาวาสวัดดอนยายหอมแล้ว หลวงพ่อเงินได้ทําการบูรณะวัดและศาลาให้กลับมีสภาพดีขึ้น ส่วนใดควรสร้างใหม่ก็สร้างขึ้น จนทําให้วัดดอนยายหอมเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก

จึงเห็นได้ว่า ในชีวิตของท่านๆ นับตั้งแต่วันแรกบวช จนกระทั่งวาระสุดท้าย หลวงพ่อเงิน แห่งวัดดอนยายหอม ท่านเป็นพระผู้กระทําแต่กรรมดีมาตลอดที่น่าบูชาและ ด เป็นแบบอย่างต่อไป