วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่นิมิตร (วัดถ้ำผาปู่) อ.เมือง จ.เลย

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อสีทน สีลธโน

วัดถ้ำผาปู่นิมิตร (วัดถ้ำผาปู่)
อ.เมือง จ.เลย

พระครูอดิสัยคณาธาร (หลวงพ่อสีทน สีลธโน) วัดถ้ำผาปู่นิมิตร

หลวงพ่อสีทน สีลธโน “พระอริยสงฆ์ผู้มีศีลเป็นเครื่องดำเนิน” หลวงพ่อสีทน ท่านเป็นพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นพระเถราจารย์สำคัญรูปหนึ่งที่ชาวจังหวัดเลยเคารพนับถือ และเป็นลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่งของหลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงพ่อสีทน ท่านเป็นคนมักน้อย ชอบสันโดษ ละเอียดรอบคอบ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว ท่านเป็นคนมีความอดทนสูงและยังมีคุณธรรมมาก

พระครูอดิสัยคณาธาร (หลวงพ่อสีทน สีลธโน) เกิดในสกุล แข็งแรงดี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๒ ณ บ้านหนองน้ำเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ ภายหลังบรรพชาแล้วได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโพธิ์ชัย บ.หนองน้ำเค็ม จ.อุดรธานี ออกพรรษาแล้ว เริ่มออกธุดงค์ไปทางจ.หนองคาย พุทธบาทบัวบก พุทธบาทคอแจ้ง

ปีพ.ศ.๒๔๙๐ จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่วัดป่าอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อจ.หนองคาย เพื่ออบรมสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานกับหลวงปู่เทสก์
ก่อนย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าชัยวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่ออบรมกัมมัฏฐาน
กับหลวงปู่คำดี ปภาโส

หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่นิมิตร (วัดถ้ำผาปู่) ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

ปี พ.ศ.๒๔๙๒ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยมีพระพิศาลสารคุณ (หลวงปู่มหาอินทร์ ถิรเสวี) เป็นพระอุปัชฌายาจารย์ หลังอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ตามวัดป่าต่างๆในจ.ขอนแก่น เช่น วัดศรีภูเวียง วัดป่าชัยวัน ภูพานคำ คำเม็กภูพานคำถ้ำวัวแดง เป็นต้น

ปี พ.ศ.๒๔๙๘ – พ.ศ.๒๕๐๑ ได้ไปจำพรรษาอยู่ตามที่ต่างๆ ตามวัดป่าในเขต จ.เลย เช่นที่วัดถ้ำมโหฬาร วัดป่าบ้านสูบ ภูหาดเตียง ภูขน เป็นต้น
ปี พ.ศ.๒๕๐๒ – พ.ศ.๒๕๑๐ จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่คำดี ปภาโส ที่วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
ครูบาอาจารย์ที่ได้ติดตามหลวงปู่คำดี นอกจากหลวงพ่อสีทน สีลธโน แล้วในยุคนั้น ก็ยังมี หลงปู่ท่อน ญาณธโร ,หลวงพ่อเผย วิริโย ,หลวงพ่อมงคล สุมังคโล เป็นต้น

ปี พ.ศ.๒๕๑๑ –พ.ศ.๒๕๑๒ จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุเขาน้อย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
และ หลวงพ่อสีทน ท่านได้อยู่เที่ยวธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต

ปี พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นต้นมา หลวงพ่อสีทน องค์ท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาปู่
หลวงพ่อสีทนได้มาคอยปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่คำดี ปภาโส จนองค์หลวงปู่คำดี
อายุได้ ๘๓ ปี ได้อุปาทิเสสนิพพาน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๗
และหลวงพ่อสีทน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสืบมา

หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่นิมิตร กำลังกราบหลวงปู่ท่อน ญาญธโร วัดศรีอภัยวัน
(ซ้าย) หลวงปู่ท่อน ญาญธโร (ขวา) หลวงปู่สีทน สีลธโน

หลวงพ่อสีทน ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูอดิสัยคุณาธาร
ต่อมาหลวงพ่อสีทน ได้ล้มป่วยอาพาธลง ด้วยโรคความดันสูง มีอาการหัวใจขาดเลือด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยทรงรับเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์

รุ่งเช้าเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๙ เวลา ๐๗.๑๐ น. หลวงพ่อสีทน สีลธโน ได้ถึงแก่กาลมรณภาพลงด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุ ๖๗ ปี ๔๗ พรรษา ศิษยานุศิษย์ได้นำสรีระร่างหลวงพ่อสีทน สีลธโน มาตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วิหารญาณทัสสี วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

จากนั้นหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ได้มาเยี่ยมสรีระศพหลวงพ่อสีทน และ ได้แนะนำแนวทางในการจัดงานศพ พิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ได้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
กับคณะสงฆ์ที่ไปจาริกแสวงบุญในประเทศอินเดีย
บันทึกภาพร่วมกัน ณ ลานเจดีย์พระมหินทรเถระ ประเทศอินเดีย

คณะสงฆ์ที่ร่วมคณะ อาทิ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,
หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส, หลวงพ่อสีทน สีลธโน,
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร, พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เป็นต้น

หลวงพ่อสีทน เป็นพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านมีแนวทางปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติภาวนา เพื่อให้พ้นทุกข์ ในส่วนของพระภิกษุ-สามเณร หลวงพ่อสีทน ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติกิจวัตร
ข้อวัตรและพระธรรมวินัย มิให้ประพฤติปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทาง ท่านมีอุบายธรรม อบรมสั่งสอน อีกทั้งประพฤติปฏิบัติตนที่ดีให้เป็นแบบอย่าง

“…หากว่าเห็นกรรมฐาน ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นธาตุ ๔ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นเวทนา ๓ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ของทุกอย่างก็เหมือนกันหมดแล้ว สักว่าสมมุติเฉยๆ นั่นแหละตกกระแส โอ…เป็นอย่างนี้เองหนอศาสนา”

ในหนังสือ “สีลธโนนุสรณ์” ที่พิมพ์แจกในพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ประพันธ์โดยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ได้กล่าวถึงหลวงพ่อสีทน สีลธโน เอาไว้ว่า

หลวงพ่อสีทน ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เป็นพระกัมมัฏฐาน มีความคุ้นเคยกันมานาน เคยร่วมเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่ประเทศอเมริกาด้วยกันหลายครั้ง ทำให้ทราบว่า ท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยศีลาจารวัตรงดงามน่าเลื่อมใส สมกับเป็นพระกัมมัฏฐานผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

แม้ว่า หลวงพ่อสีทน อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปู่ จ.เลย ได้ละสังขารมรณภาพไปนานนับสิบปี แต่ยังเป็นที่เคารพเลื่อมใสจากบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบัน คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อสีทน ได้สร้างเจดีย์เป็นอัฐบริขารและรูปเหมือนหลวงพ่อสีทน ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาที่วัดถ้ำผาปู่ ร่วมกับหลวงปู่คำดี ปภาโส พระอาจารย์ของท่านด้วย

“..ท่านเป็นพระผู้มีศรัทธามั่นคงในพระปัญญา ปฏิบัติตนสำรวม ในพระปาฏิโมกข์ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ ดำรงความคิด ให้มีความเที่ยงตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า..”

โอวาทธรรม หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่เขานิมิต อ.เมือง จ.เลย

“…แต่ของอื่นยังหาทุกวัน เงินทองข้าวของยังหากันทุกวันหากันทุกคืน เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดี เราต้องขวนขวายนี้ อย่าอ้างกาลอ้างเวลา
หากความตายมาถึงแล้ว เราไม่มีโอกาสได้ทำหรอก…”

เจดีย์ หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
วัดถ้ำผาปู่เขานิมิต จ.เลย

ที่มา: ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน