วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

หลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ (หลวงพ่อหลั่ง) วัดป่าวังเดือนห้าอ.ภูหลวง จ.เลย

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อมนตรี (หลวงพ่อหลั่ง) คุณโสภโณ

วัดวังเดือนห้า
อ.ภูหลวง จ.เลย

หลวงพ่อมนตรี(หลั่ง) คุณโสภโณ วัดป่าวังเดือนห้า บ้านวังเดือนห้า ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หลวงพ่อมนตรี (หลั่ง) คุณโสภโณ
วัดป่าวังเดือนห้า บ้านวังเดือนห้า ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ หรือ (หลวงพ่อหลั่ง) ท่านเป็นศิษย์เอกเคยติดตามหลวงปู่หลุย จันทสาโร มาหลายแห่งอย่างช่ำชอง

ในอดีต หลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ หรือ (หลวงพ่อหลั่ง) ท่านเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสนใจในทางพระพุทธศาสนามาก มีความตั้งใจและจริงจังกับเพศแห่งสมณะ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ ประมาณ เดือนกันยายน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีวอก เด็กหนุ่มผู้นี้ได้มองเห็นปฏิปทาของ หลวงปู่หลุย จันทสาโร เกิดความเลื่อมใสมาก และ ประสงค์ที่จะอยู่รับใช้หลวงปู่หลุย ตลอดไป

ด้วยความศรัทธาอย่างเด็ดเดี่ยว จริงใจของเขา จึงได้เข้ากราบนมัสการ ขอความเมตตาจากหลวงปู่หลุย ให้รับตนเข้ามา เป็นลูกศิษย์ด้วย หลวงปู่หลุย ท่านมองเห็นลักษณะและจิตใจของเด็กหนุ่ม ก็เกิดเมตตาสงสารรับไว้ แต่การที่จะเข้ามาอยู่ปรน นิบัติรับใช้พระสงฆ์องค์เจ้า ในวัดป่านั้น จะต้องปฏิบัติตนอยู่อย่าง หนึ่งในขั้นแรกคือ

“บวชเป็นผ้าขาว รักษาศีล ๕ อยู่ในขอบเขตของระเบียบและวินัยสงฆ์อันควร”

เด็กหนุ่มผู้นั้นก็หาได้ขัดข้องไม่ ยิ่งมีความยินดีปรีดาอย่างล้นพ้น เมื่อเขาได้ปฏิญาณตนรักษาศีล ๘ บําเพ็ญสมณธรรมสละเรือน อย่างเด็ดขาดนั้นแล้ว เขาได้โกนผมออกเป็นผ้าขาวหรือนาค ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ได้เข้าเฝ้าติดตามหลวงปู่หลุย ไปทุกหนทุกแห่งเพื่อฝึกหัดตนอดทน ต่อความทุกข์ยาก อยู่กลางดินกิน กลางทรายจะร้อน เท้าจะพอง เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร ไม่เคยย่อท้อ สมกับเป็นผู้ตั้งใจดี เป็นผู้มาสว่างอย่างแท้จริง

เขา…อดีตเด็กหนุ่มเฝ้าติดตาม หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นเวลาหลายปีนั้นก็คือ

หลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ หรือ (หลวงพ่อหลั่ง) ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรงกับวัน จันทร์ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๙ ปีมะโรง ณ บ้านนาแก ตําบลทรายขาว (ผาบิ้ง) อ.วังสะพุง จ.เลย บิดาคือ นายตาล มารดาคือ นางสุข มีอาชีพชาวนา ค้าขาย

ท่านเคยบวชเณรครั้งแรกที่ วัดโพธิ์ชัย อันเป็นวัดเก่าแก่ และ เมื่อถึงวัยบวชได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดจันทรังษี อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมี ท่านเจ้าคุณฯ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ หลังจากบวชแล้วได้รับฉายาว่า “คุณโสภโณ ภิกขุ

หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดศรีสุทธาวาส
หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดศรีสุทธาวาส

ท่านพระอาจารย์มนตรี คุณโสภโณ หรือ (หลวงพ่อหลั่ง) ท่านได้มาจําพรรษา ณ วัดถ้ำผาบิ้ง อยู่ปรนนิบัติรับใช้ หลวงปู่หลุย จันทสาโร มาโดยตลอด
ความดี ความบริสุทธิ์ด้วย กาย วาจา ใจ ของท่านนี้ ได้รับคําสรรเสริญท่ามกลางชุมชน พุทธบริษัทว่า… “ศิษย์แก้ว

หลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ (หลวงพ่อหลั่ง) วัดป่าวังเดือนห้า
หลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ (หลวงพ่อหลั่ง) วัดป่าวังเดือนห้า

อย่างไรก็ตาม รางวัลแห่งความดีงามมิได้หยุดอยู่แค่คําชม ความดีจะดีอยู่ได้อย่างไม่เสื่อมคลายนั้น จักต้องอยู่ที่เจ้าของ

ท่านพระอาจารย์มนตรี คุณโสภโณ มิได้ลุ่มหลงลืมตน ท่านกระทํากิจอันชอบด้วยธรรมอย่างปกติ ไม่เกินเลย และไม่ท้อถอย

พระอาจารย์มนตรีจึงมีคติ ประจําใจอยู่ว่า..

“..การหลงยึดตัวกูของกูนั้นแหละ เป็นการเข้าใจตนเองว่าเก่ง กาจกว่าคนอื่น แท้จริงแม้จะเป็นพระ ก็อย่านึกว่าตัวเองเก่งกว่าฆราวาส ปัจจุบัน อดีต อนาคต ต้องให้พอดีกัน อย่ามากอย่าน้อย เช่น เดียวกับการภาวนาธรรม ฆราวาสท่านมี ทาน มี ศีล มี ภาวนา นับว่ายอด ปัญญา เกิดโลกุตรธรรมมาให้รู้เอง
ถ้าเป็นพระสงฆ์ต้องปฏิบัติกรรมฐานให้เกิด ศีล เกิด สมาธิเกิด ปัญญา

เราเคยพ่ายแพ้แก่กิเลสตัณหามามากมายแล้ว จะย้อนกลับไป โอบกอดมันอีกนั้น เห็นทีจะยาก แล้วในชาตินี้ ดังนั้น ความดีจึงอยู่ที่ตัวเรา มิใช่ที่อื่น

โลกจะสรรเสริญเราได้ ก็ เพราะเราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เท่านั้น จงทําให้ได้ ถ้าทําไม่ได้ ก็หมดดี..”

ท่านเป็นพระที่มีความตั้งใจดี เอาจริงกับการปฏิบัติธรรม แม้จะรับภาระเป็นเจ้าอาวาสวัด ถ้ำผาบิ้ง แต่ท่านก็สามารถแยก แยะเวลาในการบําเพ็ญสมณธรรม

“..กาลเวลาไม่รอใคร ชีวิตเป็นของน้อย ให้เร่งภาวนาให้มากๆ อย่านิ่งเฉย วันคืนความตายก็ใกล้ เข้ามาแล้ว เร่งปฏิบัติให้มาก ๆ จงเพิกอดีต-อนาคตออก จะเห็นธรรมทั้งหลายประชุมกันใน ปัจจุบันเลยทีเดียว จิตก็สว่าง ใจก็แจ้ง…”

เสียงนี้ยังแว่วอยู่ภายในดวงใจ ของพระอาจารย์มนตรี ตลอดเวลา

หลวงพ่อมนตรี(หลั่ง) คุณโสภโณ วัดป่าวังเดือนห้า บ้านวังเดือนห้า ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หลวงพ่อมนตรี (หลั่ง) คุณโสภโณ
วัดป่าวังเดือนห้า บ้านวังเดือนห้า ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปัจจุบัน ท่านหลวงพ่อมนตรี คุณโสภโณ หรือ (หลวงพ่อหลั่ง) จำพรรษาอยู่ที่ วัดวังเดือนห้า ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย ท่านมีอายุ ๖๘ ปี พรรษา ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓)