วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน

วัดหนองซิ่ม
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

หลวงพ่อทอก ธมฺมรตฺโน วัดหนองซิ่ม พระเกจิยุคเก่าชื่อดังภาคตะวันออก แห่งอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม นามเดิมชื่อ “ทอก รัตนสร้อย” เกิดเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ปีขาล พุทธศักราช ๒๔๐๗ ตําบลหนองชิ่ม อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อ “นายโทน รัตนสร้อย” และมารดาชื่อ “นางส่วน รัตนสร้อย

◉ อุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๒๙ (ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดตะปอนน้อย อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พระวินัยธรรม (มา) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการต้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอุปัชฌาย์เพ็ชร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ธมฺมรตฺโน

หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ดํารงตําแหน่งพระอธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช (เจ้าอาวาสวัดหนองชิ่ม) ๒๔๔๕ (ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย)

หลวงพ่อทอก ธมฺมรตฺตโน คือพระที่ชาวตําบลหนองชิ่มทุกคน ใช้คําว่า “ท่านพ่อ” ทุกครั้งที่กล่าวหรือระลึกถึงท่าน อันแสดงให้เห็นถึงความเคารพรัก และความเลื่อมใสศรัทธา จากคําบอกเล่าของท่านผู้รู้ ทําให้ทราบว่า หลังจาก การอุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ท่านพ่อก็ครองเพศสมณะจนถึงวาระสุดท้าย ของชีวิต และนอกจากท่านพ่อจะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านพ่อยังอุทิศชีวิตของท่านให้กับตําบลหนองอิ่มด้วย โดยที่ท่านใช้เวลาทั้งหมดขณะ
ดํารงสมณเพศ สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวตําบลหนองอิ่มอย่างมากมาย มหาศาล ซึ่งเมื่อท่านได้ทราบถึง ความเสียสละ และความเมตตากรุณา ที่ท่านมี ให้แก่ชาวหนองชิ่มแล้ว ก็จะไม่รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดเลยว่า เหตุใดทุกคนจึงรัก และเคารพท่านพ่ออย่างมากมายขนาดนั้น

ในปี พ.ศ.๒๔๘๗ ท่านพ่อซึ่งอยู่ในวัยชรา มีอายุถึง ๘๐ ปี เกิดอาพาธ หนัก บรรดาพระลูกศิษย์และญาติโยม ที่วนเวียนกันมาเฝ้าดูแลท่านพ่อต่าง พากันวิตกกังวลกับอาการของท่านพ่อเป็นอย่างมาก ด้วยเกรงว่าท่านจะ มรณภาพในคราวนี้ แต่หลังจากที่ท่านพ่ออาพาธอยู่ประมาณ ๓๐ วัน ท่านก็ หายเป็นปกติ บรรดาศิษย์และญาติโยม จึงเห็นพ้องต้องกันในอันที่จะสร้างรูป เหมือนของท่านพ่อขึ้น จึงได้ติดต่อช่างมาปั้นรูปเหมือนของท่านพ่อขึ้นเป็นองค์ แรก พร้อมกันนั้นก็ได้จัดให้มีพิธีบูชาครูให้กับท่านพ่อด้วย

อีก ๓ ปี ต่อมาตรงกับ พ.ศ.๒๔๙๑ ท่านพ่อก็ได้ดําริที่จะสร้างพระ อุโบสถขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตําบลหนองชิ่มเป็น อย่างดี แม้จะ เรียกได้ว่าเป็นงานสร้างที่ยากลําบากที่สุด แต่การก่อสร้างก็ดําเนินไปโดย ราบรื่น จนกระทั่งย่างเข้าปี พ.ศ.๒๔๙๓ ชาวหนองชิมก็ต้องพากันเศร้าโศกและ เสียใจเป็นที่สุด เมื่อท่านพ่อได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับท่านมรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓

หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อทอก ธมฺมรตฺโน วัดหนองซิ่ม ท่านมรณภาพลงเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓(ตรงกับแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๒) เวลา ๒๑.๐๐ น.สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี รวมเวลาครองสมณเพศ ๖๔ พรรษา รวมเวลาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองชิ่ม ๕๒ ปี

รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อทอก ธัมมรัตโน วัดหนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

หลังจากที่ท่านพ่อได้มรณภาพลง ก็ทําให้การก่อสร้างพระอุโบสถ ต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลา ๒ ปี ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๙๔ พระอธิการนึ่ง อนุตฺตโร ซึ่ง ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองชิ่มในขณะนั้น ก็ได้ดําเนินการก่อสร้าง พระอุโบสถต่อ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๙๙ พระอุโบสถก็สร้างเสร็จ (แต่ยังไม่ สมบูรณ์) จึงได้มีการจัดงานผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตพระอุโบสถขึ้น ในครั้งนี้ คณะกรรมการวัด ได้สร้างรูปเหรียญท่านพ่อ จํานวน ๒,๐๐๐ องค์ และสร้างรูป หล่อขนาดหน้าตัก ๑ นิ้ว จํานวน ๑,๐๐๐ องค์ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะ นําไปบูชา ทําให้ชาวหนองชิ่มและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีท่านพ่อเก็บรักษาไว้เป็น วัตถุมงคลประจําตัวตั้งแต่นั้นมา

เหรียญ หลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม รุ่นแรก ปี ๒๔๙๙
เหรียญ หลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม รุ่นแรก ปี ๒๔๙๙

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคลของหลวงพ่อทอก สร้างหลังจากที่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ก็มีประสบการณ์ต่างๆ มากมายนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งชาวบ้านหนองชิ่ม ต่างเคารพเลื่อมใส และถือเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ที่ใครๆ ก็ต่างหวงแหน หากมีโอกาสพบเห็นอย่าปล่อยให้ผ่านไป

เหรียญ หลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม ปี๒๕๑๖
เหรียญ หลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม ปี๒๕๑๖