วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

หลวงพ่อคง ธัมมสโร วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสงคราม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อคง ธัมมโชโต

วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่)
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่อคง ธมฺมสโร วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสงคราม
หลวงพ่อคง ธมฺมสโร วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสงคราม

พระครูถาวรสมณศักดิ์ (หลวงพ่อคง ธัมมสโร) วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่) สุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองสมุทรสาคร

◉ ชาติภูมิ
พระครูถาวรสมณศักดิ์ (หลวงพ่อคง ธัมมสโร) เกิดเมื่อปีขาล ตรงกับ พ.ศ.๒๕๐๙ ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกที่แน่ชัดว่า ท่านอุปสมบทเมื่อใด จากประวัติจากการสืบค้น ทราบเพียงว่า ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนางสาว รูปที่ ๔

ต่อมาได้มาจําพรรษาและเป็นเจ้าอาวาส วัดหงอนไก่ ท่านได้ริเริ่มก่อสร้างศาลา การเปรียญ อุโบสถ ตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดหงอนไก่เจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งขอทางราชการตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดราษฎร์บํารุง

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและจัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๔ จึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและจัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตขึ้น

หลวงพ่อคง ธัมมสโร ได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระครู สัญญาบัตรในราชทินนาม “พระครูถาวรสมณศักดิ์” เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ท่านเป็น เจ้าคณะอําเภอกระทุ่มแบนรูปแรกเท่าที่มีการบันทึกไว้

กาลต่อมาท่านชราภาพมาก ตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอกระทุ่มแบน รูปต่อมาเป็นของ พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงพ่อรุ่ง) วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อคง ธมฺมสโร วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่) ปี พ.ศ.๒๔๘๕
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อคง ธมฺมสโร วัดราษฏร์บำรุง (หงอนไก่) ปี พ.ศ.๒๔๘๕

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อคง ธัมมสโร วัดหงอนไก่ ท่านปกครองวัดราษฎร์บํารุงเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี ดูแฉพัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ จนเป็นวัดที่เจริญมากอีกวัดหนึ่งของ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จวบจนกระทั่งถึง กาลมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๕ นับรวมสิริอายุได้ ๗๗ ปี พรรษา ๕๖