วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่เสน ปัญญาธโร

วัดป่าหนองแซง
ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ชาติภูมิ
หลวงปู่เสน ปัญญาธโร นามเดิมท่านชื่อ ประเสน ชัยพันธุ์ ต่อมาบิดาของหลวงปู่ได้เป็นทหารจึงเปลี่ยน นามสกุลเป็น จงประสม ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ถิ่นกำเนิด ณ บ้านหนองอ้อใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โยมบิดาชื่อ นายสี จงประสม และโยมมารดาชื่อ พร จงประสม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน (ชาย ๗ คน หญิง ๔ คน)

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง

การศึกษา
หลวงปู่เสน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นความรู้ชั้นสูงสุดที่มีในยุคนั้น ในสมัยนั้นถ้าเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็สามารถเข้ารับราชการบรรจุเป็นครูได้
ในสมัยหลวงปู่เสน ไม่มีสมุดจดบันทึกวิชาความรู้ ใช้กระดานชนวน และดินสอพอง

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ เคยได้รับการปรนนิบัติจากสามเณรน้อยรูปหนึ่งชื่อ สามเณรเสน สามเณรน้อยรูปนี้อยู่กับท่านมานาน แล้วได้จากหายไป จนสึกออกไปมีภรรยาและบุตร แม้เณรจะจากท่านไปเป็นเวลานานท่านก็ยังจำได้เป็นอย่างดี
อยู่มาวันหนึ่ง หลวงปู่บัว ได้พูดคุยกับหลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม พระลูกชายของท่านว่า

“เอ.. เณรน้อยคนนั้น ไปไหนหนอ ได้เป็นไข้มาลาเรีย..เราพยายามรักษาเณรจวนจะหายแล้วหนีจากเราไป ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน”

หลังจากหลวงปู่ปรารภถึงสามเณรน้อยของท่านได้เพียง ๒ วันเท่านั้น สามเณรของท่านก็กลับมา แต่มาในฐานะพระภิกษุเสน ปญฺญาธโร บวชได้ ๒ พรรษาแล้ว การปรารภของหลวงปู่ในครั้งนั้นเหมือนท่านได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ต่อมาภายหลัง พระอาจารย์เสน ได้รับมอบภาระให้เป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัดป่าบ้านหนองแซง สืบต่อจากหลวงปู่บัว ได้ทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ จนกระทั่งปัจจุบัน

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ผลงานของหลวงปู่เสน ปัญญาธโร
๑. ปลูกป่าติดต่อกันมาเป็นเวลา ๓๐ ปี
๒. จัดตั้งบ้านพักคนชรา ดูแลผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ
๓. จัดทำแท่นมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพ
๔. จัดทำน้ำมันสมุนไพรรักษาโรค
๕. จัดสร้างโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี
๖. จัดทำสระเก็บน้ำขนาดใหญ่เก็บกักน้ำไว้ใช้
๗. จัดสร้างถังประปาขนาดใหญ่ส่งน้ำให้ชุมชนหลายหมู่บ้านได้ใช้
๘. ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
๙. อบรมสั่งสอนวิชาชีพงานช่างต่าง ๆ แก่ผู้ที่มีความสนใจ
๑๐. อบรมสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรม สมาธิกรรมฐาน แก่บุคคลที่มีความสนใจ
๑๑. ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืช
๑๒. ผลิตน้ำพริกปลาร้าบริจาคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
๑๓. เมตตาช่วยเหลือปัจจัยสี่แก่ภิกษุสงฆ์ ประชาชน นักเรียน ผู้ที่ขาดแคลน
๑๔. บริจาคที่ดิน วัว ควาย แก่ชาวบ้าน
๑๕. บริจาคทองคำช่วยชาติ แก่โครงการช่วยชาติ
๑๖. จัดสร้างโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี

ระเบียบและข้อปฏิบัติ วัดป่าหนองแซง
หลวงปู่ท่านเน้นความมีระเบียบวินัย พระเณรทุกรูปต้องทำตนเป็นผู้มีสัจจะ และข้อวัตรทุกเมื่อ

ข้อวัตรกลางวัน พอรุ่งสว่างเป็นวันใหม่ พระเณรทุกรูปนำบริขารของตนที่เกี่ยวกับการฉัน ลงรวมบนศาลาโรงฉัน จัดให้ได้ระเบียบและทำสะอาดบนศาลา พอถึงเวลาที่เที่ยวภิกขาจารบิณฑบาต ต่างองค์ก็เตรียมนุ่งสบงจีวรซ้อนสังฆาฏิ ไปเที่ยวบิณฑบาตตามที่จัดไว้

เมื่อกลับมาพร้อมเพรียงกันแล้ว จัดอาหารเสร็จ ก็เริ่มลงมือฉัน เมื่อฉันเสร็จแล้ว ทำข้อวัตรของตนและช่วยกันทำข้อวัตรศาลาจนสะอาด เก็บเครื่องบริขารขึ้นกุฏิ ต่อจากนั้นลงสู่ทางจงกรม เดินจงกรมไปจนถึง ๕ ชั่วโมง ทำข้อวัตรสำหรับตน แล้วลงกวาดตาดทำความสะอาดบริเวณวัด และจัดหาน้ำฉัน ตลอดจนสรงน้ำเรียบร้อย เตรียมลงทำวัตรเย็น ทำสมาธิ ต่อประมาณ ๔ ชั่วโมง

ปัจจุบัน หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อายุวัฒนะมงคล ๘๖ ปี พรรษา ๕๕

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธไตรโลกนาถศาสดา (พระใหญ่หนองแซง)หน้าตักกว้า 39 เมตร สูง 75 เมตร

ได้โดยตรงที่…ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี “พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร”เลขบัญชี 510-240-182-7 หรือโทรกราบนมัสการได้ที่เบอร์หลวงปู่เสน ปัญญาธโร 080 314 2925

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธไตรโลกนาถศาสดา (พระใหญ่หนองแซง) หน้าตักกว้า ๓๙ เมตร สูง ๗๕ เมตร

คำสอนของหลวงปู่เสน ปัญญาธโร
“..ความทุกข์ มีได้ตอดเวลา ไม่ว่าจะเสียทรัพย์สิน น้ำท่วม เป็นหนี้เป็นสิน อยากได้แล้วไม่สมหวัง หรือได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่ความทุกข์ที่หนักมาก ๆ คือความเจ็บป่วย และความตาย ซึ่งอาจจะทำให้เรื่องน้ำท่วมบ้านเป็นเรื่องเล็กไปเลย เมื่อเทียบกับการพบว่า เราหรือคนที่เรารักที่สุดเป็นโรคร้ายแรงความทุกข์ในหัวข้อนี้ ไม่ใช่ทุกข์น้อย ๆ แต่เป็นทุกข์ระดับมะเร็ง เอาแบบที่รักษาไม่หายนั่นเลยที่เดียว..”

“..โลกของเรามีความสุขที่แท้จริง มีความทุกข์ที่แท้จริงหรือไม่ ตอบว่า มีเพราะโลกเรามีทั้งสุขและทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ ทั้งสองอย่างเกิดได้กับทั้งกายและใจ เพียงแต่ไม่เที่ยงไม่เหมือนความทุกข์ยั่งยืนกว่า และความทุกข์นั้นบางอย่างดูเที่ยงแท้กว่ากันมาก..”

“..การเอาชนะตนได้ หมายถึงการเอาชนะใจตนเอง โดยไม่ยอมให้จิตของตนตกไปในฝ่ายต่ำ ต้องสามารถเอาชนะด้วยการควบคุมจิตของตนให้อยู่ในอำนาจ อาจบังคับบัญชาให้ตัดกิเลส คือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองทำให้จิตใจขุ่นมัว อันจะชักจูงให้ไปสู่ความประพฤติชั่วฯ ท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้ทุกคนเอาชนะตนเองให้ได้ พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ..”

“..ถ้าพวกท่านอยากจะอยู่รอดในศาสนา ให้เลิกใช้โทรศัพท์กันซะ…”

“.. งานไหนไม่เสร็จไม่เลิก ถ้าจิตไม่สงบไม่นอนเหมือนกัน…

ใจไม่เท่าช้าง ไม่มีช้าง ใจไม่เท่าศาลา ก็ทำศาลาไม่ได้ การก่อการสร้าง อย่ามายุ่งเชียวนะ ถ้าเสื่อมก็เสื่อมไวมาก จะกลับมาเจริญก็ยาก ตาจะเบา หูจะเบา จมูก ลิ้น กาย ใจ จะเบาไปหมด ทำไม่ได้หรอก เสื่อมหมด มันต้องหนักทั้งตา หูก็หนัก ใจยิ่งต้องหนักแน่น ไม่หวั่นไหวอยู่อย่างนั้น ขนาดได้ตัง 10 ล้านก็ไม่ดีใจ เสียไป 10 ล้านก็เฉยๆ นิสัยหลวงปู่เป็นแบบนั้น ถ้าไม่เสร็จไม่เดินหนี ไม่เสร็จไม่เลิก แต่ถ้าเสร็จแล้วจะไม่ยุ่งเลย ภาวนาก็เหมือนกันหนิ เอาหล่ะ ถ้าวันนี้จิตไม่สงบจะไม่นอน โห!…ช่วงแรกมันเอา 8 ชม.ทั้งคืนเลยนะ กว่าจะสงบ พอสงบค่อยให้มันนอน หลังๆก็จำทางได้ ลดลงมา 6 ชม. บ้าง 4 ชม.บ้าง เอาหล่ะฝึกจนชำนาญจะเข้าออกตอนไหนก็ได้ ต้องฝึกเข้าได้นะขณะนั้นเลยนะ…นี่เครื่องอยู่เรา ถ้าไม่มีความสงบ ทำงานใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะ…”

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://siriphron.blogspot.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง