วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่อินตอง สุภวโร

วัดป่าวีระธรรม
ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร) ท่านได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นดังนี้ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ,หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ,หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต ,หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ,หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ,หลวงปู่สีลา อิสสโร ,หลวงปู่ขาว อนาลโย ,พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ,หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป เป็นต้น และออกธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ อีกด้วย

หลวงปู่อินตอง ท่านเป็นพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ที่พระสงฆ์และประชาชนใน อ.พังโคน และ อ.ใกล้เคียง รวมทั้งในจังหวัดสกลนคร และในประเทศที่รู้จักท่าน ให้ความเคารพศรัทธาก็มีมากพอสมควร และท่านยังเป็นผู้ปกครองสงฆ์ในเขต อ.พังโคนด้วย หลวงปู่ท่านเป็นพระสมถะ เรียบง่าย มีเมตตาสูง

หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร) ท่านมีนามเดิมว่า อินตอง ศรีสร้อย เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ณ บ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายบัวพา และนางบด ศรีสร้อย ครอบครัวประกอบอาชีพทำนาทำไร่ เมื่อเรียนจบภาคบังคับ ท่านก็ออกมาช่วยบิดาและมารดาทำนา ทำไร่ ตามวิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน

๏ การบรรพชาและอุปสมบท
ครั้นอายุได้ ๑๗ ปี เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ ท่านได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต) วัดป่าสุทธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับครูบาอาจารย์และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตลอดมา รวมทั้งได้ติดตามครูบาอาจารย์ ไปร่วมปฏิบัติธรรมอีกหลายแห่ง

กระทั่งเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ณ พัทธสีมาวัดจันทนาราม ต.จันทนิมิตต์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี พระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม จิณฺณาจาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ภายในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ณ สำนักเรียนวัดอรุณรังสี จ.ขอนแก่น

๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวีระธรรม

พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอพังโคน-พรรณานิคม-วาริชภูมิ (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะอำเภอพังโคน-วาริชภูมิ-นิคมน้ำอูน (ธรรมยุต)

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่ พระครูวีรธรรมคุณ

พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

๏ พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวีระธรรม
ปัจจุบันนี้ หลวงพ่ออินตอง สุภวโร พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวีระธรรม จ.สกลนคร อยู่อบรบศีลธรรม สั่งสอนศิษยานุศิษย์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุ ทั้งโบสถ์ และศาลาการเปรียญ ฯลฯ อีกหลายแห่ง

หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ปัจจุบัน หลวงปู่อินตอง สุภวโร เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๒ ปี พรรษา ๖๒

โอวาทธรรม หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม อ.พังโคน จ.สกลนคร

“..เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า ให้เร่งสร้างความดีงาม เพราะความดีงามเท่านั้นที่คงอยู่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นเครื่องทำให้โลกไม่วุ่นวาย..”