วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดอิสระธรรม ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

วัดอิสระธรรม
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสสระธรรม

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระบูรพาจารย์สายพระป่า

หลวงปู่สีลา มีนามเดิมว่า สีลา กรมแสนพิมพ์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๒๙ ณ บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

หลวงปู่สีลา ท่านเป็นบุตรคนโต โยมบิดาชื่อ นายจันทรชมภู โยมมารดาชื่อ นางบัวทอง กรมแสนพิมพ์

การอุปสมบท
ครั้นอายุย่างเข้าวัยหนุ่ม ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ชัย ต.วาใหญ่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ โดยมีพระครูหลักคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้ออกแสวงหาที่สงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม โดยไปตามป่าเขาลำเนาไพร ต่อมาได้เดินธุดงค์ไปพบ หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก ซึ่งมีพรรษาแก่กว่า และได้เป็นสหธรรมิกอยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกัน

พ.ศ.๒๔๖๙ หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก ชักชวน หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ไปอยู่ศึกษาอบรมธรรมและข้อวัตรปฏิบัติกับ พระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ณ เสนาสนะป่าบ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่ทั้งสองก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก จึงได้ติดตามหลวงปู่มั่น ไปพำนักอยู่ที่บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ด้วย

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสสระธรรม

ญัตติเป็นธรรมยุต
หลวงปู่สีลา ได้เข้าญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๙ ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง จ.นครพนม โดยมี หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นั่งเป็นประธานสงฆ์, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังจากที่ญัตติเป็นพระธรรมยุตแล้ว ท่านได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต ณ เสนาสนะป่า บ้านสามผง รวมทั้งได้ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลการบำเพ็ญสมณธรรมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา

สร้างวัดอิสระธรรม
หลวงปู่สีลา มาตั้งวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติอบรมกรรมฐาน สอนศีลธรรมแก่ญาติโยม ให้รู้จักธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผี แล้วหันมาเคารพนับถือพระรัตนตรัยคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดแทน

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสสระธรรม

งานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลวงปู่สีลา แห่งวัดอิสระธรรม จ.สกลนคร ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในพระอุปัชฌาย์ ที่ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรที่ตั้งใจเข้ามาขอรับการอุปสมบท เพื่อการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนา พระภิกษุที่เข้ารับการอุปสมบทจากหลวงปู่สีลาในครั้งนั้น และครองสมณเพศต่อมาจวบจนถึงกาลมรณภาพ ก็คือ พระครูสันติวีรญาณ (หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม) และ พระอาจารย์แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

การมรณภาพ
หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ สิริอายุรวมได้ ๘๑ พรรษา ๔๑ ท่ามกลางความเศร้าสลดอาลัยของบรรดาคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นยิ่งนัก

หลวงปู่สีลา นับว่าท่านได้เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อย่างเคร่งครัด สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะดำเนินตามแบบอย่างที่ท่านพาดำเนินมา เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นในการดำเนินชีวิต คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง นับถือและเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดั่งคำสอนของท่าน

พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่สีลา อิสฺสโร  วัดป่าอิสสระธรรม
พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ณ วัดป่าอิสสระธรรม
พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ณ วัดป่าอิสสระธรรม
อัฐิธาตุ ของท่าน หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสสระธรรม