วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

หลวงปู่สัมภาส โกวิโท วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สัมภาส โกวิโท

วัดกุดเรือคำ
ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สัมภาส โกวิโท)
วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

◎ ชาติภูมิ
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สัมภาส โกวิโท) มีนามเดิมว่า สัมภาส อาแพงพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โยมบิดาชื่อ นายพา อาแพงพันธ์ และโยมมารดาชื่อ นางนอ อาแพงพันธ์

◎ การบรรพชา
อายุ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) วัดกุดเรือคำ เป็นพระอุปัชฌาย์

◎ การอุปสมบท
ก่อนจะอุปสมบทนั้น ตามธรรมเนียมในสายพระป่ากรรมฐานเพื่อให้ทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับพระภิกษุ ซึ่งผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรนั้น ในวัดป่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านจะให้บวชเป็นตาผ้าขาวก่อน เพื่อให้ฝึกหัดท่องคำขานนาค ท่องบ่นบทสวดมนต์ และให้ทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติ รวมทั้งอยู่ดูนิสัยไปก่อน เรียกง่ายๆ คือ อยู่ดัดนิสัยเดิมเสียก่อน ฝึกกิริยามารยาทให้งดงาม ให้รู้จักครรลองครองธรรมของพระสงฆ์ ฝึกความอดทน ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ต้องใช้เวลานานพอสมควร บางคน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน หรือเป็นปีสองสามปีก็มี แล้วแต่ใครจะฝึกหัดได้ง่ายได้ยาก

อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) วัดกุดเรือคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร) วัดกุดเรือคำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่มหาเถื่อน อุชุกโร) วัดกุดเรือคำ
พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่มหาเถื่อน อุชุกโร) วัดกุดเรือคำ

ครั้นอุปสมบทแล้ว ท่านก็ได้รับการอบรมธรรมขัดเกลากิเลสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายหลายต่อหลายรูป อาทิเช่น หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ, พระครูฐิติธรรมญาณ (หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม), พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร), พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) เป็นต้น นับว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งหมด

พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร) วัดกุดเรือคำ
พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร) วัดกุดเรือคำ

หลวงปู่สัมภาส โกวิโท นับว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระผู้เป็นพระบูรพาจารย์แห่งวงศ์พระป่ากรรมฐาน หลวงปู่สัมภาส โกวิโท ท่านมีข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดในธุดงควัตรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อาทิเช่น ฉันอาหารในบาตร, นุ่งถือผ้าสามผืน, ฉันหนเดียวเป็นวัตร และการถือเนสัชชิกเพื่อภาวนาเป็นประจำ

◎ งานปกครองคณะสงฆ์และสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ
พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูโกวิทสังฆการ
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลคูสะคาม (ธรรมยุต)
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วง (ธรรมยุต)
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระญาณสิทธาจารย์

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สัมภาส โกวิโท) วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ปัจจุบัน พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สัมภาส โกวิโท) ท่านพำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://www.dhammajak.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง