วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ (พระโสภณคุณาธาร)

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

พระโสภณคุณาธาร (หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ)
วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ พระอริยเจ้าผู้มีเมตตาและกิริยาดังน้ำใสอันเยือกเย็น ท่านเป็นศิษย์ ท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แห่งวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งวัดเจริญสมณกิจ เป็นวัดที่หลวงปู่เทสก์เคยเป็นเจ้าอาวาส ในคราวที่หลวงปู่เทสก์มาเผยแผ่ธรรมที่่ภาคใต้ และท่านเป็นสหธรรมมิกหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ มีนามเดิมว่า เนียม นามสกุล รัตนปัญญา เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๓ บิดาชื่อ นายเกลี้ยง มารดา นางนวลแก้ว รัตนปัญญา อุปสมบทที่วัดภูตบรรพต ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ โดยมีท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิโมลี วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ มีนามฉายาว่า สุวโจ

พระโสภณคุณาธาร (หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ)
วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

◎ การศึกษา
นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค

◎ สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาพินิจ

๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโสภณคุณาธาร

และท่านได้ลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒

(จากซ้าย) พระโสภณคุณาธาร (หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ),
พระวิจิตรธรรมภาณี, พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
และพระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)
บันทึกภาพร่วมกันในงานบำเพ็ญกุศลศพและสวดมนต์อุทิศถวาย
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมมฺธโร)
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
(จากซ้ายไปขวา)
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร
หลวงตาพวง สุขินทริโย
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

◎ ผลงาน
ท่านได้สร้างวัดในจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง หลายวัด
ขณะนี้ท่านได้สร้างโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ที่วัดภูตบรรพต ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
และสร้างเสนาสนะป่าสามัคคีธรรมาราม ต.บางเขียด ต.สิงหนคร จ.สงขลา

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ (พระโสภณคุณาธาร) มรณภาพเมื่อ วันที่ ๙ นาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๑๖ น. สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๒ เดือน ๑๖ วัน

โอวาทธรรม หลวงปู่พระมหาเนียม สุวโจ

“…เราควรกำหนดใจทำใจให้เป็นธรรมและให้เป็นภาชนะที่สะอาด คอยรับธรรมะที่สะอาดนำไปปฏิบัติการต่อไป พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สะอาดและบริสุทธิ์ เราจงพยายามชำระจิตใจของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์ เพื่อจะได้รองรับธรรมะที่บริสุทธิ์ เราก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้อง จะได้รับรสพระสัทธรรมตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราผู้สนใจธรรมะ เราควรกำหนดจิตมารวมกันอยู่ที่ใจ เพราะเมื่อรู้จักชื่อสิ่งใดแล้ว ธรรมะเหล่านั้นมันอยู่ที่ใจทั้งนั้น เพียงแต่เราได้ยินชื่อแล้ว ก็ดูธรรมะอยู่ที่ใจของเรา เราก็จะได้เข้าใจธรรมะเหล่านั้นอย่างถูกต้อง…”