วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน

วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)
อ.เมือง จ.เลย

พระภัทรธรรมสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน) วัดศรีสุทธาวาส
พระภัทรธรรมสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน) วัดศรีสุทธาวาส

พระภัทรธรรมสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน) เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งของจังหวัดเลย ลูกศิษย์ของพระธรรม วลาลังการ หรือ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ อดีตพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวจังหวัดเลย ให้ความเคารพนับถือ

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน มีนามเดิมว่า สุพัฒน์ นามสกุล ดอกไม้ เกิดเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๔ ณ บ้านเลขที่ ๓๖ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี เข้าพิธีบรรพชาที่วัดบ้านฟากเลย ต.ศรีสงความ อ.วังสะพุง จ.เลย และได้ย้ายมาอยู่กับพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) ที่วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เพื่อปฏิบัติรับใช้ หลวงปู่ศรีจันทร์

จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบท โดยมี พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ ป.ธ.๖) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย เป็นพระอุปัชฌาย์

พระราชคุณาธาร (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ)
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ)
วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

ได้เล่าเรียนศึกษาวิชาทางสายสามัญ จบ ม.ศ.๓ และศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีควบคู่กันไป ที่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย และได้ศึกษาด้วยตนเองจนจบการศึกษาพิเศษมัธยม (พ.ม)

◎ ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม
อยู่ที่วัดศรีสุทธาวาสมาโดยตลอด ตั้งแต่สอบได้ นักธรรมชั้นตรีจนถึงนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค ที่สำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส

◎ ลำดับการปกครองคณะสงฆ์
เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๘ เป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศรีสุทธาวาส รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส

◎ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูกิตติสารสุมณฑ์
พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระภัทรธรรมสุธี

ท่านยังมีตำแหน่งพิเศษในหลายด้าน อาทิ เป็นครูใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส เป็นผู้อำนวยการในการสอนธรรมในสถานศึกษาสังกัด สปช.อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส ผู้อำนวยการโครงการฟังธรรมวันอาทิตย์

อีกทั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นผู้อำนวยการอบรมธรรมเพื่อเยาวชน เป็นอาจารย์ใหญ่ประจำส่วนศึกษา วัดศรีสุทธาวาส เป็นวิทยากรในการอบรมธรรมในสถานศึกษาและส่วนราชการต่างๆ

พระภัทรธรรมสุธียึดถือแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ศรีจันทร์มาตลอด ในเรื่องการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะแก่นักเรียนนักศึกษา มีการจัดการอบรมธรรมะแก่นักเรียนนักศึกษาภายในวัดเป็นประจำ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ให้ความสำคัญในเรื่องศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี มีการเปิดสอนทางด้านสายสามัญด้วยการเปิดในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยการนำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง สอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

นอกจากนี้ ยังเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับชั้นม.๑ ถึง ม.๖ ขึ้นภายในวัด เป็นรองอธิการบดีบริหารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ด้วยคุณูปการมากมาย ท่านได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับโล่โรงเรียนพระพุทธศาสนาดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยครูเลยในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นต้น

พระภัทรธรรมสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน) วัดศรีสุทธาวาส

ปัจจุบัน พระเดชพระคุณ พระภัทรธรรมสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย อายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พรรษา ๔๙ (พ.ศ.๒๕๖๓)

พระภัทรธรรมสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน) วัดศรีสุทธาวาส

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.khaosod.co.th