วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ

วัดศรีจันทร์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ) วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

◎ สถานะเดิม
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ) นามเดิมชื่อ ปรีชา นามสกุล หลวงโคตร เกิดวัน ๖ ฯ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อ ชู และมารดา มูล

◎ บรรพชา
วัน ๗ ฯ ๘ ค่ำ ปีจอ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๙ วัดมหาชัย ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระอุปัชฌาย์ พระมหาสิงห์ สุนฺทโร ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระ ที่ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่เมตตาหลวง) วัดมหาชัย ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

◎ อุปสมบท
หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ อุปสมบทเมื่อ วัน ๑ ฯ ๗ ค่ำ ปีฉลู วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๒ วัดบรมนิวาส ตำบลรองเมือง อำเภอประทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) เป็นพระอุปัชฌาย์พระญาณรักขิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเมธาวินัยรส พระอนุสาวนาจารย์ ณ วัดบรมนิวาส ตำบลรองเมือง อำเภอประทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส ป.ธ.๕)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส ป.ธ.๕)

◎ สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชพิศาลสุธี (อินทร์ ถิรเสวี)
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูสุพจนประกาศ
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิศาลสารคุณ
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวุฒาจารย์ สีลาจารสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

◎ วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๘๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโนนสว่างบ้านท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๔๘๘ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๐๓ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

◎ ตำแหน่ง-หน้าที่การงานในอดีต
พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี สำนักเรียน (ศาสนศึกษา) วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรม (บาลี) สนามหลวง ภาค ๘ – ๙ – ๑๐ – ๑๑ (ธรรมยุต)
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง (ธรรมยุต) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๓ เป็นเจ้าสำนักเรียน (ศาสนศึกษา) วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๓ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวัดศรีจันทร์ (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)

◎ ตำแหน่ง-หน้าที่การงานในปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ) วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ปัจจุบัน พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พรรษา ๗๒ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต