วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

หลวงปู่บุญ ปญฺญวุฑฺโฒ วัดศรีโนนสัง

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฑโฒ

วัดศรีโนนสัง
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

พระครูปัญญาวุฑฒาจารย์ (หลวงปู่บุญ ปญฺญวุฑฺโฒ) วัดศรีโนนสัง

หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฑโฒ บูรพาจารย์กรรมฐานผู้วางรากฐานคณะสงฆ์ธรรมยุติ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

พระครูปัญญาวุฒาจารย์ (หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฑโฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโนนสัง และอดีตเจ้าคณะอําเภอโนนสัง (ธ) ท่านเกิด เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๕

เมื่อครั้งอุปสมบท เป็นพระภิกษุแล้วเข้าศึกษาในฝ่ายกรรมฐาน ฝากตัวเป็นศิษย์ในองค์หลวงปู่คําดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย และเดินทางไปศึกษาธรรมะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายรูป พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาคู่กันในยุคนั้นคือ พระครูสังวรศีลวัตร (หลวงปู่อุ่น ชาคโร) วัดป่าหนองคํา (ดอยบันไดสวรรค์) อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมื่อครั้งที่หลวงปู่อุ่น จําพรรษา ที่วัดทุ่งสว่าง อําเภอโนนสัง (ใกล้ๆ กับวัดศรีโนนสัง)

พระครูสังวรศีลวัตร (หลวงปู่อุ่น ชาคโร) วัดดอยบันไดสวรรค์
พระครูสังวรศีลวัตร (หลวงปู่อุ่น ชาคโร) วัดดอยบันไดสวรรค์

หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฑโฒ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกหลานชาวโนนสังและใกล้เคียง ด้วยความเป็นอนิจจัง หลวงปู่บุญได้ละสังขารด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี

ในงานประชุมเพลิงมีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์มาร่วมงานจํานวนมาก อาทิ หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ,หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฯลฯ และปัจจุบันยังมีลูกศิษย์สืบสายธรรมของหลวงปู่บุญอีกหลายรูป ดังนี้

๑. หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
๒. หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ วัดป่าหนองเล้าข้าว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
๓. หลวงปู่หมุน สุภาจาโร วัดป่าเทพนิมิต อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
๔. พระอาจารย์กันหา อินทวังโส วัดป่าสําโรง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
๕. พระอาจารย์สมทรง ฐิติโก วัดป่าสามัคคีธรรม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู