วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ วัดเจดีย์ยอดทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ

วัดเจดีย์ยอดทอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง

พระปัญญาภิมณฑ์มุนี หรือหลวงปู่บุญมี ปญญาวุโธ ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่หล้า ขันติธโร (ลูกศิษย์รุ่นใหญ่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ)

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ นามเดิมชื่อ บุญมี บัวทอง เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ณ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย บิดาชื่อ นายพรหมรินทร์ และมารดาชื่อ นางยงค์ บัวทอง มีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๙ คน หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ เป็นน้องคนสุดท้อง (ปัจจุบันพี่ๆ เสียชีวิตหมดแล้วทุกคน)

◎ การศึกษา
เรียนจบชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลบ้านโพนทอง
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักวัดบวรนิเวศวิหาร

◎ บรรพชา อุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณร พ.ศ.๒๔๙๐ เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี (ฝ่ายธรรมยุต) ที่วัดป่าสุทธาวาส ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี พระมหาทองสุก สุจิตฺโต วัดป่าสุทธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหาทองสุก สุจิตฺโต วัดป่าสุทธาวาส
พระมหาทองสุก สุจิตฺโต วัดป่าสุทธาวาส
งานประชุมเพลิง ณ วัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2493
งานประชุมเพลิง ณ วัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓

เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ ได้อุปสมบท (ญัตติ) เป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีโพนเมือง ต.เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร (ก่อนวันประชุมเพลิงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ) วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓ โดยมี พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นพระอนุสารนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาวุโธ” แปลว่า “ผู้มีปัญญาเป็นดังอาวุธ

พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์

หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ ท่านเป็นสายธารธรรม จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หล้า ขันติธโร ครูอุปัชฌาย์ อาจาริยะคุณัง อะหัง วันทามิ ด้วยวาสนาบารมีที่มีต่อกัน ระหว่างหลวงปู่หล้ากับหลวงปู่บุญมี ทําให้ในวัยเด็ก ท่านได้มีโอกาสอุปัฏฐากปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่หล้า เนื่องด้วยหลวงปู่หล้าได้พํานักปฏิบัติกรรมฐานภาวนาในป่า ในหมู่บ้านที่ท่านอยู่ ซึ่งมีชาวไร่ชาวนาอาศัยอยู่ ๗-๘ หลังคาเรือน

หลวงปู่หล้า ขันติธโร วัดป่าขันติยานุสรณ์ บ้านนาเก็น
หลวงปู่หล้า ขันติธโร วัดป่าขันติยานุสรณ์ บ้านนาเก็น

โยมพ่อโยมแม่ของท่านหลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ เป็นผู้ใฝ่ในธรรม เป็นผู้นําของหมู่บ้านในการทําบุญ ทําทาน รักษาศีลภาวนาได้ใช้ให้หลวงปู่บุญมีนำจังหันไปถวาย หลวงปู่หล้าทุกวัน ซึ่งระยะทางจากบ้านไปถึงกุฏิหลวงปู่หล้า ซึ่งอยู่ในป่านั้นไกลพอสมควร สําหรับเด็กชายตัวเล็กๆ อายุประมาณ ๗-๘ ขวบ

พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง

หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ ท่านเล่าว่า.. ท่านวิ่งบ้างเดินบ้างด้วยความกลัว เพราะไปคนเดียว แต่ก็ไปจนถึง ไปกลับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง หลวงปู่หล้า ท่านได้ชวนหลวงปู่บุญมีให้บวชเณร คนอื่นๆ ในหมู่บ้านหลวงปู่หล้าก็ไม่ได้ชวน หลวงปู่บุญมีบวชเณรแล้ว ได้ไปอยู่กับหลวงปู่หล้า โดยกุฏิอยู่ติดกับกุฎิหลวงปู่หล้า ขันติธโร เนื่องจากตอนนั้นท่านกลัวผีมาก หลวงปู่หล้าอนุญาตด้วยความเมตตาศิษย์

วัตรปฏิบัติและปฏิปทาขององค์หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ ท่านเป็นคนตรงต่อเวลา พูดน้อย พูดแต่ความจริง พูดแต่ธรรมะ ความอดทนก็เป็นเลิศ ชอบสันโดษ “พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้” เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย มีความเมตตาต่อทุกคน ไม่เลือกชนชั้น มีความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรม

พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง

◎ สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณธรรมประสาธ์น
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาภิมณฑ์มุนี

พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง

ปัจจุบัน พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ ป.ธ.๗) ท่านมีอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ท่านดำรงตำเเหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง (ธ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิดถ์ (ธ)

◎ วัตถุมงคล
เหรียญรุ่น ๑ หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ วัดเจดีย์ยอดทอง กลุ่มศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญมี ปญญาวุโธ (พระปัญญาภิมณฑ์มุนี) เจ้าอาวาส วัดเจดีย์ยอดทอง ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล โดยเน้นเหรียญหันข้าง รุ่น ๑ เพื่อเป็นที่ระลึกและจัดหารายได้เป็นปัจจัยในการนําไปสร้างกุฏิให้พระสงฆ์ได้พักอาศัย นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการสร้างวัตถุมงคลพิมพ์อื่น ได้แก่ พระผงหลังโต๊ะหมู่บูชา และ ตะกรุดหัวใจยูงทองรุ่นแรกด้วย สําหรับรายละเอียดระยะเวลาในการจัดสร้างกําหนดไว้ จะใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ศรัทธาในหลวงปู่บุญมี ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในสายธรรมยุติกนิกายและประชาชนทั่วไปได้ทราบในภายหลัง

เหรียญรุ่นแรก พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
เหรียญรุ่นแรก พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง