วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิทา พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ บ้านหัวหนอง ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

พระครูโสภณสมณกิจ หลวงปู่บุญจันทร์ (ดำ) สีลคุโณ

หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ มีนามเดิมว่า “บุญจันทร์ เสน่ห์ดี” หรือในนามที่ลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเรียกจนติดปากว่า “หลวงปู่ดำ” หลวงปู่เป็นชาวกู่เเก้วโดยกำเนิด หลวงปู่เกิดวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ณ บ้านจีต ตำบลบ้านจีต อำเภอหนองหาน (ปัจจุบันแยกออกเป็นอำเภอกู่แก้ว) จังหวัดอุดรธานี

บิดาชื่อ คุณพ่อหวด เสน่ห์ดี มารดาชื่อ คุณแม่ตั้น เสน่ห์ดี

ในขณะที่หลวงปู่มีอายุครบบวชจึงได้ขออนุญาตจากบิดามารดาว่าอยากบวช เมื่อบิดามารดาได้อนุญาตแล้ว หลวงปู่ได้เข้าวัดเพื่อเรียนครองนาค (หัดขานนาค) ที่วัดป่าศรีคุณรัตนาราม (วัดป่าส่างกกสั้น)

หลวงปู่ดำ ได้บรรพชาอุปสมบท เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ณ อุทกุกเขปสีมา(สีมาน้ำ) โดยการต่อเเพบวชในหนองเหนี่ยว โดยมีหลวงปู่พระครูประภัสสรศีลคุณ (ทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวัน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาวันดี วัดป่าศรีคุณาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ต่อมาได้ลาสิกขาบท พระบุญเกิด ยุตฺตธมฺโม วัดป่าศรีคุณาราม

หลวงปู่ดำ สีลคุโณ

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีคุณาราม และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิสุทธิธรรมสุนทร” หลวงปู่เคยเล่าว่าในช่วงที่มีเวลาหลวงปู่จะไปรับฟังโอวาทธรรมจาก หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส หลวงปู่พระครูประภัสสรศีลคุณ (พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่) และศึกษาข้อวัตรปฏิบัตรอย่างจริงจังกับ หลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม วัดป่าศรีคุณาราม การจำพรรษา หลวงปู่ดำเคยจำพรรษาที่ วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี วัดอรัญญิกาวาส อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วัดป่าบ้านหาดทรายมูล อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และที่วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

พระครูโสภณสมณกิจ หลวงปู่บุญจันทร์ (ดำ) สีลคุโณ

หน้าที่การปกครองทางคณะสงฆ์และสมณศักดิ์

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์

ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ในพระเทพเมธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโทในราชทินนามที่ “พระครูโสภณสมณกิจ

วันที่ ๕ ธัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อสมณศักดิ์พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโทเป็นชั้นเอก

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านจีต ธรรมยุต

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชเลื่อนสมณศักดิ์พระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโทเป็นชั้นเอก

หลวงปู่ดำ สีลคุโณ
พระครูโสภณสมณกิจ หลวงปู่บุญจันทร์ (ดำ) สีลคุโณ

ปัจจุบันหลวงปู่ดำ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธรรมยุต) และ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

สิริอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๘ (พ.ศ.๒๕๖๓)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง