วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน พระมหาเถระผู้สืบทอดมรดกธรรมท่านพ่อลี ธัมมธโร

ประวัติและปฏิปทา
พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน)

วัดอโศการาม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน)
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

◎ ชาติสุกล
พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ผู้สืบทอดมรดกธรรม และลูกศิษย์องค์สำคัญชั้นผู้ใหญ่ของท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน นามเดิมท่านชื่อ บุญกู้ นามสกุล น้อยวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ ปีมะเส็ง ณ บ้านเลขที่ ๑๙๓ ถนนธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

◎ การศึกษาทางธรรม
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านศึกษาเล่าเรียนหลักพระธรรมวินัย หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาใจใส่ในการศึกษา จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท

◎ การศึกษาทางโลก
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านจบชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
จบชั้นอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
ครั้นจบจากการศึกษาแล้ว ท่านเข้ารับราชการ รับใช้ชาติบ้านเมืองในกรมตำรวจอยู่ระยะหนึ่ง และมียศเป็นว่าที่ร้อยตรี

◎ การอุปสมบท
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยมี พระสุธรรมคณาภรณ์ (พระอาจารย์แดง ธัมมรักขิตฺโต) วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) วัดอโศการาม เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอุปัชฌาย์ขนานนามฉายาให้ว่า “อนุวัฑฒโน

ครั้นบวชแล้วท่านได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับ ท่านพ่อลี ธัมมธโร ผู้เป็นบุรพาจารย์ อยู่อุปัฏฐากรับใช้ ปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมวินัย รวมทั้งหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา จนมีความรู้ความสามารถแตกฉานในหลักธรรม นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกาลสมัย

หลังจากที่ท่านลี ธัมมธโร มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านอยู่ช่วยงานศพจนเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็กราบลาครูบาอาจารย์ ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อหาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ซึ่งสมัยก่อนนั้นป่าเขาตามเขตภาคต่างๆ ของประเทศไทย ยังคงความอุดมสมบูรณ์หนาแน่นเขียวขจีจากป่าไม้นานาพันธุ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีช้าง เสือ เป็นต้น การเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีอันตรายนานัปการ ไม่ค่อยมีรถโดยสารสัญจรอย่างปัจจุบันสมัย เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมฝึกความกล้าหาญ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ต่อสู้กับกิเลสภายใจ

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านได้ไปศึกษา และปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาทิเช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี , หลวงพ่อสิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นต้น รวมเวลาที่องค์ท่านไปศึกษา และปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานตามภาคต่างๆ เป็นเวลา ๑๓ พรรษา พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ภิกษุอยู่รูปเดียวย่อมเป็นเหมือนพรหม ผู้อยู่สองรูปเป็นเหมือนเทพเจ้า ผู้อยู่มากกว่าสามองค์ขึ้นไปเป็นเหมือนชาวบ้าน ย่อมมีความโกลาหลมากขึ้น เพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียว” (ยโสธเถรคาถา ๓๖/๓๐๓)

หลังจากที่ หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ จากครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามที่ต่างๆ แล้ว ท่านกลับมาพำนักจำพรรษาประจำ ที่วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ เพื่ออบรมศีลธรรม อบรมสมาธิภาวนาแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย รวมทั้งได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาตามหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ชั้นนำ ทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ต่อมาท่านรับอาราธนาไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำพรรษา ณ วัดต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา ๔ พรรษา สอนกรรมฐาน อบรมจิตภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งรับอาราธนาไปเยี่ยมวัดในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ประเทศออสเตรเลีย เยอรมันนี ฝรั่งเศส, สวีเดน, เดนมาร์ก, จีน , ใต้หวัน และ เกาหลีใต้ เป็นต้น

จึงสมดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในจิตตคฤหบดีว่า
สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน ยโสโภคสมปฺปิโต
ยํ ยํ ปเทสํ ภชติ ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต
ผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะ จะไปประเทศใดๆ ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้ว ในประเทศนั้นๆ ทีเดียว (จิตตคฤหบดี ๒๒๐/๑๘๐)

พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม
พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม

◎ รับอาราธนาสอนกรรมฐาน
ต่อมาทางวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไม่มีครูบาอาจารย์ผู้อบรมกรรมฐาน จึงได้ไปอาราธนาหลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน จาก วัดอโศการาม มาพำนักจำพรรษาประจำอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้ เพื่ออบรมศีลธรรม อบรมจิตภาวนากรรมฐาน แก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้สนใจใฝ่ธรรมทั่วไป โดย หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน เมตตาเล่าว่า

“การที่มาอยู่วัดพระศรีมหาธาตุนี้ ก็เห็นประโยชน์กับหมู่คณะพระเณร และญาติโยมที่สนใจอยากจะปฏิบัติธรรม เพราะไม่มีครูบาอาจารย์จะคอยแนะนำสั่งสอนเรื่องจิตภาวนา อีกอย่างเราก็ทำตามท่านพ่อลี ที่ท่านอยากจะให้พระป่ากรรมฐานมาอยู่ประจำที่วัดในเมืองหลวงบ้าง เพื่อคอยแนะนำสั่งสอนอบรมจิตภาวนา เช่นอย่างแต่ก่อน ท่านพ่อลี องค์ท่านจะเข้ามาอบรมกรรมฐานเป็นประจำ อยู่ที่วัดบรมนิวาส รวมทั้งวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้”

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กรอปด้วยศีลและธรรม มีศีลาจาริยวัตรที่งดงาม เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ ควรแก่การเชิดชูกราบไหว้ และสักการะบูชา เป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาจิตสูง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อหมู่คณะพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา อย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ ท่านเสียสละตนเอง เพียรเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมส่วนรวม โปรยปรายสายธรรมให้ชุ่มฉ่ำจิตใจแก่มวลสาธุชนทั้งหลายทั่วไปทุกสารทิศ
พระผู้ทรงเป็นครูผู้ประเสริฐ
พระผู้ทรงเป็นเลิศเชิดบูชา
พระผู้ทรงพลังจิตมีเมตตา
พระผู้ทรงสร้างศรัทธาแก่มวลสาธุชน
โปรยปรายสายฝนธรรมให้ชุ่มฉ่ำจิต
ทั่วทุกสารทิศ จารึกบูชาไว้ให้ลูกหลาน
สืบทอดมรดกธรรมกรรมฐานเป็นตำนาน
ผู้คนกล่าวขาน พระครูพุทธิสารสุนทร

◎ โอวาทธรรมคำสอน พระพุทธิสารเถร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน)

“..ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไป
ถ้าจิตใจดีขึ้น จัดว่าเป็นกำไร
และไม่ว่าจะได้อะไรมา
ถ้าจิตใจเลวลง ถือว่าเป็นการขาดทุน..”

“..ความปลอดภัยนั้น มิใช่อยู่ที่คำอวยพร แต่อยู่ที่การสังวรระวัง..”

“..โคลนเกิดจากน้ำ
น้ำนั่นแหละใช้ล้างโคลนได้
ทุกข์เกิดจากใจ
ก็ใช้ใจนั่นแหละล้างทุกข์..”

“..มีพระเครื่องแขวนคอก็ดี
แต่ก็มีพระรัตนตรัยแขวนที่ใจไว้ด้วย..”

“..ยอดไม้ เป็นส่วนที่อ่อนของต้นไม้ แต่อยู่ยอด
โคนไม้ เป็นส่วนที่แข็งของต้นไม้ แต่ก็อยู่แค่โคน
ฉะนั้นใครอยากเป็นคนชั้นยอด ต้องเป็นคนอ่อนน้อม
อ่อนน้อมทางกาย อ่อนหวานทางวาจา และอ่อนโยนทางจิตใจ..”

“..คนเราที่จะอยู่ในโลกได้โดยความผาสุก นอกจากอาศัยความรอบรู้ในวิชาการ ในวิชาชีพต่างๆ และฐานะทางการเงินที่พอมีพอใช้แล้ว ปัจจัยอันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ การรู้จักเอาชนะอารมณ์ของตนเองได้

การชนะอารมณ์ทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง การรู้จักเอาชนะเครื่องเราหรือสิ่งแวดล้อมทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และเรื่องราวต่างๆ ที่ใจนึกขึ้นมา

คนที่ตกเป็นทาสของอารมณ์ คือคนที่เห็นแก่ตัว หรือคนที่ยังโง่ต่อจิตใจของตน..”

พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน) วัดอโศการาม

ปัจจุบัน พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ละสังขารแล้ว เมื่อ วันพฤหัสบ​ดี ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖​๕​ สิริอายุ​ ๙๓​ ปี​ ๒ เดือน​ ๕​ วัน

ขออนุโมทนาบุญกับอุบาสก คุณตะวัน คำสุจริต มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ผู้รวบรวม/เรียบเรียงประวัติ

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน