วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต วัดป่าสันติสังฆาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต

วัดป่าสันติสังฆาราม
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พระครูสันตยาภิมณฑ์ (หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต)
วัดป่าสันติสังฆาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลวงปู่่บัวไข สนฺตจิตฺโต วัดสันติสังฆาราม บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (ท่านเป็นหลานชายของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

◎ ชาติภูมิ
พระครูสันตยาภิมณฑ์ (หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต) นามเดิมท่านชื่อ บัวไข นามสกุล ทุมกิจจะ เกิดเมื่อที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ณ บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บิดานท่านชื่อ นายเคน ทุมกิจจะ และมารดาท่านชื่อ นางคาร ทุมกิจจะ

◎ การบรรพชา
อายุ ๑๘ ปี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเชตะวัน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูธรรมาภิวัฒน์ วัดเชตะวัน เป็นพระอุปัชฌาย์
ภายหลังจากบรรพชาแล้ว ท่านก็ได้ไปอยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ซึ่งหลวงปู่บัวไขนี้ มีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร

◎ การอุปสมบท
อายุ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเชตวัน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูธรรมาภิวัฒน์ วัดเชตะวัน เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายหลังจากบวชแล้ว ท่านได้ติดตามหลวงปู่สิม พุทธาจาโร จาริกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ ตามเทือกเขาภูพาน ป่าเขาลำเนาไพร ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำพูน เป็นต้น ทางภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ เป็นต้น

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

◎ หน้าที่การงานทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพรรณา เขต ๑ (ธรรมยุต)
พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติสังฆาราม
พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ
พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตสายที่ ๕
พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ พระครูสันตยาภิมณฑ์

พระครูสันตยาภิมณฑ์ (หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต) ท่านได้พำนักจำพรรษา เผยแผ่กระแสธรรมอยู่ที่วัดสันติสังฆาราม บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รักษาข้อวัตรปฏิบัติที่หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ที่องค์ท่านพาดำเนินมา อบรมศีลธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนญาติโยมที่มาจากที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

พระครูสันตยาภิมณฑ์ (หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต) วัดป่าสันติสังฆาราม

หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต ได้ละสังขารแล้วที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สิริอายุ ๗๙ ปี ๒ เดือน พรรษา ๕๙

อัฐิธาตุของท่าน หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต วัดป่าสันติสังฆาราม

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน