วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร

วัดประชานิยม
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร) วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

◎ ชาติภูมิ
พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร) มีนามเดิมว่า บัวศรี วงศ์สวัสดิ์ เกิดวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๓ แรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล ที่ บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ บิดาชื่อ นายแดง วงศ์สวัสดิ์ มารดาชื่อ นางมี วงศ์สวัสดิ์ มีพี่น้องทั้งหมด ๖ คน

◎ บรรพชาและอุปสมบท
หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร บรรพชาครั้งแรก ขณะอายุได้ ๑๓ ปี วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓) (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมานันทมุนี กาฬสินธุบุรี ธรรมิกคณิสสร) เป็นพระอุปัชฌาย์
และได้บรรพชาครั้งสอง เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน) เด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์)

พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓) วัดประชานิยม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ณ วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ) พระญาณวโรดม (สินธิ์ กิจฺจากาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ขณะดํารงสมณศักดิ์ ที่ พระธรรมโสภณ พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ชุตินฺธโร” แปลว่า “ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่นเรือง

พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

◎ การศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๕ สําเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ.๒๕๐๖ สอบได้ไล่นักธรรมชั้นตรี สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๐๗ สอบได้ไล่นักธรรมชั้นโท สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๐๙ สอบได้ไล่นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๑๓ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๑๔ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๑๖ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

◎ การศึกษาพิเศษ
พ.ศ.๒๕๓๐ จบหลักสูตรพระสังฆาธิการชั้นต้น
พ.ศ.๒๕๓๗ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๙ ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
พ.ศ.๒๕๕๐ ประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

◎ เกียรติคุณ
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา
ได้รับถวายพุทธคุณูปการ จากสภาผู้แทนราษฎร

◎ ฝ่ายปกครอง
พ.ศ.๒๕๒๔ เป็น เจ้าคณะตำบลลำพาน (ธ)
พ.ศ.๒๕๒๗ เป็น เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ (ธ)
พ.ศ.๒๕๓๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
พ.ศ.๒๕๓๐ เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

◎ สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ.๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภัทรคุณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุเมธีธรรมภาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที สุธารีธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเมธี ศรีปริยัตยาทร สุนทรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

◎ ความชํานาญพิเศษ
พระเทพสารเมธี มีความชํานาญการพิเศษหลายด้าน เช่น มีความรู้ความชํานาญใน งานสารบรรณ พิมพ์ดีด การบริหารงานสํานักงาน มีทักษะการบริหารงาน บริหาร บุคคลโดยใช้ ระบบการบริหารงาน บริหารบุคคลที่ได้รับประสบการณ์จากการเป็น พระเลขานุการมาเป็น ระยะเวลาอันยาวนาน เป็นพระนักพัฒนาการที่ได้รับสั่งสมและ อบรมมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาอันยาวนานแล้วได้นํามาประยุกต์ถือปฏิบัติ มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม – บาลี และแผนก สามัญเป็นอย่างดี โดยแต่งตั้งมอบหมาย มอบอํานาจให้คณะกรรมการจัดการศึกษามี อิสระในการบริหารงานสํานักเรียนวัดประชานิยม เป็นไปตามเป้าหมายแห่ง กฏระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ กรรมการมหาเถรสมาคมทุกนัยกรณี โดยเจ้าอาวาสวัด ประชานิยมรับภาระหน้าที่บริหารอุปถัมภ์ทรัพยากรด้านทุนทรัพย์ไม่จํากัดงบประมาณ

◎ เรื่องเล่าจากเจ้าคุณบัวศรี ชุตินธโร สาเหตุแห่งการบวช
พระเทพสารเมธี ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ออกบวชสืบเนื่องมาจากสมัยก่อนตระกูล ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย มักจะเข้าวัดฟังธรรมมาตลอด ซึ่งการเข้าวัดของ ท่านเหล่านั้นได้ สืบทอดมาจนถึงสมัยลูกหลานและรวมทั้งตัวท่านเองด้วย ที่สําคัญพ่อ และแม่จะปลูกฝังเสมอ ซึ่งท่านได้เล่าว่า.. “ตระกูลเรามีวัดเป็นที่อาศัยในทุก ๆ ด้าน แม้กระทั่งเวลาเจ็บป่วย ก็ต้องอาศัยวัดเป็นที่บําบัดรักษา เพราะสมัยตอนเป็นเด็ก หลวงลุง (พระครูวิจารณ์คณานุกิจ หรือ พระมหาเลิง ป.ธ.๔ อดีตเจ้าคณะอําเภอ เมืองกาฬสินธุ์ วัดสว่างอารมณ์) จะรับมานอนอยู่ที่วัดทุกวันและพยายามสอนอยู่ เสมอว่า คนมันจะดีได้ก็ต้องผ่านการบวชก่อน เพราะเวลาตายไปถ้วไม่ได้บวชก็จะ ตกนรก ถือได้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นเป็นความกลัวตายอย่างยิ่งต่อตัวเองในตอนแรก พอมาอีกไม่นาน ทําที่ท่านสอนเหมือนจะเป็นจริงทุกอย่าง โดยเฉพาะเวลาไปเจอ คนเจ็บป่วยใกล้ตาย อาการเหมือนคนตกนรกร้องตะโทนทุรนทุรายจนสิ้นใจ อาการ นี้ ทําให้ตัวเองไม่กล้าที่จะทําบาปทุกอย่าง และผู้ใหญ่ส่วนมากเขาจะพูดว่าเด็กคน นี้บุญบวชเขามี รวมทั้ง ตระกูลเขาก็เป็นนักบวชเป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็น สมัยปู่ หรือตา แม้กระทั้งหลวงลุงของเขาก็เป็นนักบวชกันทุกคน เพราะคนสมัยก่อนนั้น ส่วนมากแล้วสถานะทางครอบครัวจะยากจนมาก ไม่มีเงิน ทองจะส่งให้ลูกเรียนใน โรงเรียนดี ๆ ที่พึ่งพิงสุดท้ายก็คือวัดเท่านั้น ที่จะสามารถผลิตหรือ กลั่นกรองให้เด็ก เก่ง และเป็นคนดีได้ จึงทําให้ตัวเองต้องการบวช เพื่อเข้ามาศึกษาหาความรู้ จุดประสงค์หลักก็เพื่อจะไม่ทําให้พ่อและแม่ลําบากใจ เพราะท่านก็สอนเราอยู่ ตลอดเวลาว่า การที่ จะเป็นคนดีได้ที่สําคัญก็คือการบวชแล้วไปศึกษาหาความรู้อยู่ ภายในวัด และที่อื่นก็ไม่สําคัญยิ่งกว่า วัต เพราะวัดมีตั้งแต่สิ่งดี ๆ และก็สามารถ สอนให้คนดีได้…”

พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔, ศน.ด.กิตติ์)
เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม

ปัจจุบัน พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔, ศน.ด.กิตติ์) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เจริญอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พรรษา ๕๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)