วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร วัดอัมพวัน (บ้านม่วง) อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร

วัดอัมพวัน (บ้านม่วง)
อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

พระครูปภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ภสฺสโร) วัดอัมพวัน
พระครูปภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวัน

พระครูปภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวัน บ้านม่วง ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ทัน เป็นครูบาอาจาย์ยุคเก่าของอำเภอหนองหานได้ทำการอุปสมบทให้แก่กุลบุตรมาแล้วมากมาย และศิษย์ของหลวงปู่ก็มีชื่อเสียงหลายรูป เช่น หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ หลวงปู่หนูจันทร์์ กนฺตสีโล เป็นต้น

พระครูปภัสสรสีลคุณ (หลวงปู่บุญทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวันบ้านม่วง
หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส และ หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร วัดอัมพวัน
พระครูปภัสสรสีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภัสสโร) วัดอัมพวัน อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

พระครูศาสนูปกรณ์ (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล) วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่ให้การอบรมสั่งสอนในเรื่องข้อวัตรปฏิบัติ และ พระครูปภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวัน อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี หลวงปู่ทันเป็นพระอุปัชฌาย์ของ พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่ดำ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ ,หลวงพ่อพระครูวินัยธรอำไพ วัดธรรมมงคล พระครูกิตติอุมญาณ (หลวงปู่ไม อินทสิริ) วัดป่าเขาภูหลวง ,พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย) วัดป่าสันติกาวาส ,พระราชญาณกวี (สุวิทย์) วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก และค รูบาอาจารย์อีกหลายๆองค์ 

หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร และ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
ในคราวไปรับช่อฟ้าอุโบสถที่ หลวงปู่บุญมาถวาย วัดอัมพวัน พ.ศ.๒๕๐๖
(ทั้งสองท่านเป็นคนบ้านเดียวกัน)
ปภัสสโร เจดีย์ หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร วัดอัมพวัน

ปภัสสโร เจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ นอกจากนั้น ยังบรรจุอัฐิธาตุ และอัฐบริขารของพระครูประภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองหาน ซึ่งมรณภาพลงเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓