วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม

วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต)
อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม (พระญาณสิทธาจารย์)

พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ท่านเป็นศิษย์เอกผู้ติดตาม หลวงปู่สีโห เขมโก ขุนพลแห่ง กองทัพธรรม และเป็นศิษย์ในสายของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต)

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม ท่านเป็นพระเถรเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ และอําเภอเซกา ฝ่ายธรรมยุต ที่ทรงคุณธรรมองค์หนึ่งในอดีต

ปฏิปทาของท่านนั้น เป็นที่ยกย่องว่า “มีความประพฤติที่หนัก แน่น เคร่งครัด เจริญตามแบบ อย่างของครูบาอาจารย์ด้วยความเชื่อมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

แม้ปัจจุบันจะผ่านพ้นมานาน นักหนาแล้วก็ตาม แต่คําสั่งอันเป็นข้อระเบียบวินัย มิเคยลืมเลือนหรือผิดแผกแปลกไปกว่าเดิมเลยแม้แต่น้อย

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต)

พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ท่านเป็นคนชาวบ้านเดื่อศรีคันไชย เกิดปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ หมู่บ้านเดื่อศรีคันไชย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในชีวิตของท่าน ได้ทําการอุปสมบทครั้งแรกเป็นพระมหานิกาย และได้อยู่จําพรรษา ณ วัด บ้านเดื่อ

ขณะบวชเป็นพระนั้น ท่านได้เห็นปฏิปทาของพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดอยู่ ณ ป่าช้าบ้านขุนภูมิ ท่านผู้นั้นคือ หลวงปู่สีโห เขมโก

ท่านเกิดความเลื่อมใส ขอเข้าไปศึกษาดูก่อนในครั้งแรก เมื่อได้ศึกษาเจริญภาวนาธรรมก็ให้บังเกิดปรีดาปราโมทย์อย่างสูง เพราะท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของธรรมะจึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ ของพระผู้ทรงวิหารธรรม ศิษย์สายหลวงปู่มั่นทันที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ พระคุณเจ้าที่นั่งถัดจากพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ คือ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม

จากนั้นได้ออกติดตามแสวง หาความวิเวกไปหลายแห่ง โดยอาศัยความพากเพียรเป็นเบื้องต้น

ต่อมาหลวงปู่สีโห เขมโก ได้พาเดินธุดงค์มาถึงจังหวัดอุดรธานี ท่านพระอาจารย์ทองพูลจึง ได้ทําการแปรญัตติเป็นพระธรรมยุต

โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

หลังจากแปรญัตติแล้ว ท่านก็ติดตามหลวงปู่สีโห ออกเดินธุดงค์ต่อไป และได้พบกับพระเถระผู้ใหญ่อันเป็นศิษย์ฝ่ายอาวุโส เช่น

๑. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

๒. พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน 

ครูบาอาจารย์เหล่านี้ คือ ศิษย์อาวุโสของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้ทรงคุณธรรมทั้งสิ้น

ท่านพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ท่านจึงเป็นบุคคลที่โชคดีเป็นพิเศษ ได้อยู่ศึกษาธรรมะ กับท่านจนเข้าใจด้วยหลักอุบายต่างๆ สามารถเอาตัวรอดได้

จากนั้นท่านพระอาจารย์ทองพูลได้ออกเดินธุดงค์เดี่ยว ทุ่มเทกําลังใจทั้งสิ้น อย่างชนิดขั้นอุกฤษฎ์ คือ…

ขนาดสมาธิภาวนา นั่ง ไม่ให้ หลังแตะพื้น ทรงอยู่กับสมาธิภาวนา แม้จะเกิดอาการปวดเมื่อย ง่วงเหงา ท่านก็ทนเอาเพื่อหนทางแห่งธรรมะ

การกระทําเช่นนี้ท่านบําเพ็ญ ๗ วัน ๗ คืน และอีก ๗ วัน ๗ คืน ท่านผ่อนคลายโดยปกติ แล้วก็ทําใหม่สลับกันไป

นอกจากนี้ท่านพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ท่านยังฝึกผ่อนอาหาร คือ…

หยุดรับอาหาร (งด) เป็นเวลา ๒-๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง สุดแต่ว่าพละกําลังจะบําเพ็ญได้

การกระทําดังล่าวทําให้ สภาพร่างกายผ่ายผอม โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน โดยเฉพาะโรค มาลาเรียอย่างชนิดรุนแรงมาก แต่ถึงกระนั้นก็มิสามารถจะขัดขวาง ทางดําเนินจิตของท่านไปได้

เมื่อเจริญภาวนาด้วยจิตใจ อันแข็งแกร่งไม่ท้อถอย โรคภัยไข้เจ็บที่กัดกินสังขารของท่านอย่างสนุกสนาน แต่ไม่สามารถจะผ่านเข้าทํานบอุตสาหะวิริยะของท่าน เพื่อเข้ากัดกินจิตใจของท่านได้เลย

ที่สุดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ยอมแพ้แก่จิตใจท่านอย่างสิ้นเชิง

ท่านพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม จึงกล่าวได้ว่า…

“นี้เองหนอ ที่ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่า เป็นธรรมโอสถขนานเอกของโลก”

ท่านพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ท่านได้แยกทางออกปฏิบัติบูชา ก็ด้วยหลวงปู่สีโห เขมโก ท่านเห็นว่า ลูกศิษย์ของท่าน สามารถเอาตัวรอด (รอดจาก กิเลส อารมณ์ของโลกได้แล้ว) ท่านจึงขอให้ดําเนินกิจพระศาสนาแทนตัวของท่าน

คือให้ พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ออกประกาศธรรมปฏิบัติแทนท่าน โดยรับเอาอุบายจาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมให้รู้เข้าใจหลักปฏิบัติ ภาวนายกจิตใจให้สูงค่าด้วยคุณธรรม

เมื่อหลวงปู่สีโห เขมโก มอบหมายหน้าที่แด่พระอาจารย์ทองพูลแล้ว ท่านก็ออกเดินธุดงค์ สุดท้ายมาพักจําพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน กรุงเทพฯ) เพราะเป็นช่วงชราภาพมากแล้ว

ส่วนท่านพระอาจารย์ทองพูล ได้ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด แล้วได้มาสร้างสํานักปฏิบัติ ต่อมาเรารู้จักในนาม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระญาณสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ได้ละสังขารที่วัด หลังจากอาพาธด้วยอาการปอดอักเสบ สิริอายุได้ ๘๓ ปี ๖๓ พรรษา