วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร วัดท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร

วัดท่าสะอาด
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร) วัดท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร) วัดท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร) ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบิติดี ปฏิบัติชอบแห่งวัดท่าสะอาด ทายาทธรรมแห่งองค์หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี บ้านพระคือ จ.ขอนแก่น

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร นามเดิมชื่อ ดิรันต์ นามสกุล ดวงบรรเทา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๙ ณ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อ นายศรัทธา ดวงบรรเทา และมารดาชื่อ นางฉบับ ภาคะ

◎ บรรพชา
ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๔ ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระพิศาลสารคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

◎ อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ณ พัทธสีมา วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี พระราชธรรมสุธี (นัด เสนโก) วัดสุปัฏนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนดิลก วัดสุปัฏนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูปลัดเมธาวัฒน์ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระเทพกวี (นัด เสนโก ป.ธ.๖) วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
พระเทพกวี (นัด เสนโก ป.ธ.๖) วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร

◎ วิทยฐานะ
เปรียญธรรม ๔ ประโยค นักธรรมชั้นเอก

◎ สมณศักดิ์
• พุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม พระครูวินัยกิจโสภณ
• พุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
• พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม พระประภัสสรมุนี

◎ ตำแหน่ง
• กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พุทธศักราช ๒๕๑๙ – ๒๕๔๒
• พระธรรมทูตสายที่ ๕ จังหวัดหนองคาย พุทธศักราช ๒๕๑๕ – ปัจจุบัน
• เจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด(วัดป่าสันติกาวาส) พุทธศักราช ๒๕๑๗ – ถึงปัจจุบัน
• เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๔ (ธรรมยุต) พุทธศักราช ๒๕๑๙ – ๒๕๒๘
• เจ้าคณะอำเภอเซกา – บึงโขงหลง (ธรรมยุต) พุทธศักราช ๒๕๒๘-๒๕๕๕
• เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสะอาด ปัจจุบัน
• เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัวแฮต ปัจจุบัน
• เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ปัจจุบัน
• ประธานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดท่าสะอาด พุทธศักราช ๒๕๓๖ – ๒๕๔๘
• เป็นกรรมการสอบบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๓๐ – ๒๕๔๒
• พระปริยัตินิเทศก์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ – ๒๕๕๒
• เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธรรมยุต) พุทธศักราช ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒
• กรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน
• เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุต) พุทธศักราช ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร) วัดท่าสะอาด
พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร) วัดท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร น.ธ.เอก ป.ธ.๔ ศาสตราจารย์ ดร.กิตติมศักดิ์) ท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ) เจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด (วัดป่าสันติกาวาส) ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
มรณะภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๒ น.สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๕๑

◎ ประวัติวัดท่าสะอาด (วัดป่าสันติกาวาส)
วัดท่าสะอาด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสงครามในท้องที่บ้านท่าสะอาดใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เดิมทีบริเวณวัดท่าสะอาดเป็นป่ารกทึบ อยู่ติดกับแม่น้ำสงคราม ไม่มีถนน การคมนาคมต้องใช้เกวียนในการสัญจร ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ มีราษฎรกลุ่มหนึ่งร่วมกับหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม ได้สร้างที่พักสงฆ์ในเขตป่าช้าบ้านท่าสะอาด ต่อมามีราษฎรอพยพเข้ามามากขึ้น จึงได้ร่วมใจกันสร้างกุฏิและศาลาขึ้น มีพระจุ่น อจลธัมโม และ พระสนิท ขันติธัมโม มาอยู่จำพรรษา

หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี
หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี

จนกระทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ได้ย้ายที่พักสงฆ์มาสร้างในที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคให้ หลังจากนั้นมา พระอธิการสอน วัตตปัญโญ และเจ้าอธิการทอง ตันติปาโล มาจำพรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ จากนั้นได้มีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้มาพักปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็มีพระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แวะมาพักโปรดญาติโยมระหว่างทาง ก่อนขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนภูเขาควาย (สปป.ลาว) อาทิ หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน , หลวงปู่ขาว อนาลโย , หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ , พระอาจารย์วัน อุตตโม , หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม , หลวงพ่อพุธ ฐานิโย , หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ด้วยวัดนี้เป็นวัดที่มีต้นไม้ป่าหนาทึบ และร่วมรื่นจึงมีครูอาจารย์แวะมาพักหาความสงบวิเวกมากมายจนอาจกล่าวมาได้ไม่หมด

◎ ลำดับเจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด (วัดป่าสันติกาวาส)
๑. หลวงปู่พระมหาสีทน กาญจโน พุทธศักราช ๒๕๐๗ – ๒๕๑๗
๒. พระราชวินัยโสภณ (หลวงปู่ดิรันต์ ถามวโร) พุทธศักราช ๒๕๑๗ – ถึงปัจจุบัน