วันพุธ, 27 กันยายน 2566

หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ

วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ)
ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ) วัดป่าสัมมานุสรณ์

◎ ศิษย์เอก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เมื่อเอ่ยถึง “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย พุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างรู้จักนามของท่านเป็นอย่างดี หลวงปู่ชอบเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญรูปหนึ่งแห่งภาคอีสาน เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาตลอดตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ แม้ท่านจะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย

หลวงปู่ชอบ เป็นชาวจังหวัดเลยโดยกำเนิด ท่านได้สร้างวัดไว้มากมายหลายแห่ง แต่วัดที่ท่านใช้พำนักจำพรรษาในช่วงที่ท่านมีอายุมากแล้วนั้น อยู่ที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย วัดแรกที่หลวงปู่ชอบได้สร้างขึ้นคือวัดป่าโคกมน หลังจากนั้นท่านได้มาสร้างวัดป่าโคกมนอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันสภาพของวัดทั้งสองแห่งนี้ยังมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ความสงบร่มรื่นแก่สาธุชนที่เข้าไปปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เป็นยิ่งนัก

สำหรับวัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่ชอบมีลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบมาโดยตลอด คือ “พระครูวีรญาณโสภณ” หรือ “หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ” ในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด แม้ในยามที่หลวงปู่ชอบอาพาธ ท่านก็ยังคอยติดตามดูแลปรนนิบัติ กระทั่งหลวงปู่ชอบมรณภาพลงอย่างสงบ หลวงปู่ดาดจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง สืบแทนอย่างเป็นทางการ

สู่ร่มเงาแห่งกาสาวพัสตร์
หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก ณ บ้านสว่างหนองแก ต.หัวเวียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าสู่ร่มเงาแห่งกาสาวพัสตร์ โดยเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ ที่วัดบ้านเกิด หลังจากอุปสมบทไม่นาน ท่านได้มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโคกมน คอยปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบมาโดยตลอด

นอกจากเรื่องการปฏิบัติดูแลหลวงปู่ชอบแล้ว หลวงปู่ดาดยังได้มีโอกาสติดตามหลวงปู่ชอบออกไปปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจำ ถือเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ยึดถือแนวธรรมมาปฏิบัติ และเผยแผ่แก่คณะศรัทธาญาติโยมมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ทั้งนี้ ท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามครูบาอาจารย์อย่างแน่วแน่มั่นคงมาโดยตลอด โดยยึดหลักปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยความเคร่งครัดขยันหมั่นเพียร ท่านได้จาริกธุดงควัตรไปตามป่าเขาลำเนาไพรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท่านจึงเป็นพระสายปฏิบัติที่แท้จริง

๏ พัฒนาวัดป่าสัมมานุสรณ์
วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๒๑๑ ไร่ ส่วนหนึ่งยังมีการอนุรักษ์รักษาสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นที่โล่ง ภายในวัดได้มีการสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และเจดีย์ที่บรรจุอัฐิและเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ชอบเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้บูชา แต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างอีกเป็นจำนวนมากที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไร

หลวงปู่ดาดนั้น ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอาชีพ ท่านชอบในเรื่องของการทำการเกษตร เมื่อหลวงพ่อว่างจากกิจของสงฆ์ ท่านก็ใช้พื้นที่บางส่วนพาพระลูกวัด ญาติโยมปลูกพืชผักสวนครัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมะละกอ มะขามหวาน หวาย ไม้ผล เป็นแปลงเรียนรู้ และผลผลิตที่ออกมาก็จะมีการแจกจ่ายกันไปโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหากัน จากที่ดินที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ดังนั้น ทาง อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยคุณประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย (ในขณะนั้น) จึงได้ประสานงานร่วมกับพระครูวีรญาณโสภณ (หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ) ในอันที่จะทำให้พื้นที่ภายในวัดที่ว่างเปล่าอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตำบล ด้วยการปลูกยางพาราเพื่อจะได้เป็นแปลงสาธิต เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของยางพารา ให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลผาน้อยหรือตำบลใกล้เคียงได้มาศึกษาในเรื่องของยางพาราในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งทาง อบต.ผาน้อย ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการซื้อพันธุ์ยางและปุ๋ยมาปลูก

ในปัจจุบันพื้นที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) เฉพาะพื้นที่ในการปลูกยางพารามีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนไม่น้อย โดยได้ดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต้นยางก็มีความสมบูรณ์มาก เนื่องจากหลวงพ่อให้ความสำคัญในตรงนี้มาก ปุ๋ยที่ใช้ก็จะเน้นในเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่านั้น และปุ๋ยทางวัดก็ทำเอง โดยมีชาวบ้านที่ว่างเว้นการทำงานมาช่วยกันในตรงนี้ การดูแลก็จะให้ชาวบ้านที่ยากจนได้เข้ามาช่วยดูแล

หลวงปู่ดาด ได้กล่าวว่าตอนแรกไม่คิดจะปลูก เนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย แต่ทางนายกและสมาชิก อบต.ผาน้อย ได้มาปรึกษาในเรื่องนี้ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณส่วนหนึ่ง ก็เลยตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้ ปลูกยางพาราขึ้นมาภายในวัดในพื้นที่ว่างเปล่า ส่วนหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือกับทางเกษตรจังหวัดเลย เกษตรอำเภอวังสะพุง และเกษตรตำบล มาช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการปลูกยางพาราแปลงนี้ ที่สำคัญไม่ได้หวังผลในการตอบแทน แต่ทางวัดเองต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมา เนื่องจากรอบๆ วัดแทบจะไม่มีป่าให้เห็นกันแล้ว เมื่อต้นยางพาราโตขึ้นสภาพป่าก็จะกลับคืนมา และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาด้วย และยังจัดให้เป็นแปลงสาธิตในการปลูกยางพาราให้แก่ชาวบ้านได้ศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาสวนยางพาราของตนเองต่อไป ทุกวันนี้ วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งใน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ได้เป็นอย่างดี

พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ) วัดป่าสัมมานุสรณ์

ปัจจุบัน หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อายุวัฒนะมงคล ๗๖ ปี พรรษา ๕๗ (๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

เจดีย์ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
(ซ้าย) หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย
(ขวา) หลวงปู่ทรงศิลป์ กตปุญโญ วัดป่าโพธิ์ชัย(หนองน้ำเค็ม) อ.เมือง จ.อุดรธานี

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://www.dhammajak.net