วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร

วัดเพชรวราราม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม

◎ ชาติภูมิ
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) มีนามเดิมว่า ชลอ เขื่อนเจริญ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่บ้านหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

◎ บรรพชาและอุปสมบท
ขณะอายุ ๑๔ ปี หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร ได้เข้าบรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระอธิการสุข สุขสโร วัดบางลี่ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระศีลวรคุณ (หลวงปู่ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทรนิมิตร
พระศีลวรคุณ (หลวงปู่ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทรนิมิตร

ภายหลังบรรพชาใหม่ในคณะธรรมยุตินิกาย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดสิริจันทนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระศรีวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร ได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) วัดบรมนิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมดิลก (ทองคำ จนฺทูปโม) วัดบรมนิวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)

◎ การศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

◎ เกียรติคุณ
ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

◎ ตำแหน่ง ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๑ – ๒ – ๖ รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ – ๕ – ๖ – ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น เจ้าคณะภาค ๔ – ๕ – ๖ – ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ – ๕ – ๖ – ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง

พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม

◎ สมณศักดิ์
• พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
• พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภัทรสังวรคุณ
• ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารโสภณ วิมลศีลาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร
• ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร ยวรสังฆาราม คามวาสี
• ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมวิจิตร ปสาทกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
• ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ ศีลาจารวัตรวิมล โกศลวิหารกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม

ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ หลวงปู่ชลอ​ กิตฺติ​สาโร​ ท่านจะมีอายุครบ ๙๒ ปี

◎ โอวาทธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรม​ว​รา​ลังการ​ (หลวงปู่ชลอ​ กิตฺติ​สาโร​ ป.ธ.๕)​ เจ้าอาวาส​วัด​เพชร​ว​รา​ราม​ จ.เพชรบูรณ์

“..ถ้ามากไปก็เกินความเหมาะสม
ถ้าน้อยไปก็ไม่เหมาะสม
ถ้าพอดีพอควรจะเป็นที่เหมาะสม..”​

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ https://sangkhatikan.com/