วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระเกจิอาจารย์กลางกรุง บูรพาจารย์ศิ๋ษย์สายสมเด็จลุน

๏ ชาติภูมิ
พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) มีนามเดิมว่า “คำคูณ ผุดผ่อง” เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๒ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเส็ง ชาติกำเนิดเป็นชาว ตำบลทรายมูล อำเภอยโสธร จังหวักอุบลราชธานี (ขณะนั้น) บิดาชื่อ “นายลอน” และมารดา “นางนาง ผุดผ่อง” เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมและเป็นที่ตั้งของวัดบูรพารามใต้ เนื่องจากต่อมา อ.ยโสธร ได้แยกตัวจาก จ.อุบลราชธานี มาเป็น จ.ยโสธร

๏ บรรพชา
ต่อมาเมื่ออายุได้ ๑๔ ปี โยมบิดาได้พาไปฝากไว้กับพระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ วัดบูรพารามใต้ จังหวัดยโสธร (เดิม) และได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบูรพารามใต้ นี้เอง โดยมี พระอุปัชฌาย์น้อย เป็นผู้บรรพชาให้ แต่ถึงจะออกบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว เมื่อออกบิณฑบาตรเสร็จ หลวงปู่ก็จะกลับไปบ้านเพื่อดูแลโยมมารดาที่บ้านทุกวัน

พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

๏ อุปสมบท
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ณ วัดบูรพารามใต้ โดยมี พระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระดำรงค์ ปภสฺสโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ฐานิสฺสโร

๏ การศึกษา
พ.ศ.๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

๏ ฝ่ายปกครอง
พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๔ เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมวัน
เจ้าคณะ ๗ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร

๏ สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวุฒิธรรมสาร
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
เหรียญรุ่นแรก พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
เหรียญรุ่นแรก พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน พระครูวุฒิธรรมสาร (หลวงปู่คำคูณ ฐานิสสโร) จำพรรษา ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๕