วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงตาล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงตาล้วน จันทสาโร

วัดศรีมงคลเหนือ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงตาล้วน จันทสาโร) วัดศรีมงคลเหนือ

หลวงตาล้วน จันทสาโร นามเดิมท่านชื่อ ล้วน นามสกุล วงษ์จำปา ท่านถือกำเนิดเมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง ณ บ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.นครพนม (ปัจจุบัน คือ จ.มุกดาหาร) ท่านเป็นบุตรของ คุณพ่อโหงน และ คุณแม่ข้อง วงษ์จำปา ท่านมีควาสนใจในการศึกษาพระศาสนาตั้งแต่สมัยยังแด็ก จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรฝ่ายมหานิกายอยู่ถึง ๓ ปี แล้วจึงไปญัตติเป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุติ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี (วัดฝ่ายธรรมยุติแห่งแรกของภาคอีสาน) และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๑ โดยมี พระอริยคุณคุณาธารย์ (เส็ง ปุสโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี และได้ศึกษาบาลี จนได้ นักธรรมเอก ณ วัดสุปัฎนาราม นั่นเอง

หลวงตาล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ

เมื่ออยู่วัดสุปัฏนาราม ได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงมีเหตุให้ท่านได้ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดศรีมงคลเหนือ จ.นครพนม ในสมัยนั้นมี พระมุกดาหารโมลี (ผา) เป็นเจ้าอาวาส และได้มีครูบาอาจารย์พระมหาเถระองค์สำคัญแวะเวียนมาเยือนวัดนี้บ่อยครั้ง อาทิ พระเทพสิทธาจาย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม และ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เมื่อครั้งสมัยยังหนุ่ม ก็ได้แวะมาเยี่ยมเจ้าคุณผา เช่นเดียวกัน เป็นต้น

เหตุนี้จึงทำให้องค์หลวงปู่ ได้ใกล้ชิดและเรียนรู้ข้อวัตรและปฏิบัติ ตลอดจนสรรพวิชาการ ต่างๆ จากครูบาอาจารย์หลายรูป โดยเฉพาะเจ้าคุณผา หรือ พระมุกดาหารโมลี ผู้เป็นอาจารย์ของท่านเอง จวบจนเจ้าคุณผามรณภาพ และหลวงปู่ล้วนก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา จนถึงปัจจุบัน

องค์หลวงตาล้วน จันทสาโร ท่านได้ศึกษาธรรม จากหลวงปู่จันทร์ เขมิโย หลวงปู่ลือ ปุญฺโญ หลวงตาล้วน ท่านยังมีสหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กับจนคุ้นเคย นั่นคือเจ้าคุณจันโทปามาจารย์ หรือ หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕

หลวงตาล้วน องค์ท่านถือเป็นพระเถระที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหารมานาน อันเห็นได้จากการที่ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐาน อย่าง หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) และ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (ห้วยทราย) มักให้กุลบุตรที่จะเข้ามาศึกษาในสำนักไปทำการอุปสมบท ณ วัดศรีมงคลเหนือ โดยมี หหลวงตาล้วน เป็นอุปัชฌาย์ หรือหากมีการอุปสมบทที่วัด ก็มักจะนิมนต์หลวงปู่ไปเป็นพระอุปัชฌาย์เสมอ

ด้วยเพราะมีนิสัยวาสนา คณะสงฆ์จึงมอบหมายให้หลวงปู่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครอง หลายตำแหน่งด้วย อาทิ เจ้าคณะอำเภอเมือง-ดงหลวง ธรรมยุติ และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ธรรมยุติ เป็นต้น และยังได้มีสหธรรมิกผู้คุ้นเคยกันอีกหลายรูป เช่น พระเทพสังวรญาณ หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมมาราม จ.ยโสธร พระจันโทปมาจารย์ หลวงปู่คำพันธ์ จนฺทูปโม วัดศรีวิชัย จ.นครพนม พระครูคัมภีร์ภาวนาจารย์ และ พระครูศีลขันธ์สังวร หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุนทราราม จ.ยโสธร เป็นต้น

◎ การปกครอง
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)(ชั่วคราว)
ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)

◎ สมณศักดิ์
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูในราชทินนามที่ พระครูจันทรวิสุทธิ์

ด้วยเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัย สมัยก่อนหลวงปู่มักจะเข้มงวดกับพระเณรในวัดมาก แต่ก็แฝงไปด้วยความเมตตาอยู่เสมอ ทำให้มีผู้เคารพรักท่านมาก ข้อวัตรหลายอย่างยังคงดำรงมิขาด เช่น การปัดกวาดลานวัด สวดมนต์ ภาวนา ในกุฎีของท่านแม้จะเป็นที่โล่งกว้าง แต่ท่านก็ไม่ให้พระอุปัฏฐาก เข้าไปจำวัดด้วยเลย องค์หลวงปู่จะอยู่ตามลำพังทุกคืน เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมฐานยามค่ำคืน เท่าที่สังเกตตอนกลางคืน ท่านมักจะนั่งสวดมนต์เป็นเวลานานๆ หรือ นั่งภาวนา บางครั้ง แม้จะเห็นท่านเอนตัวลงนอน ก็ไม่ได้หลับเสียทีเดียว หากแต่เป็นภารนอนภาวนา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถตาม อัตภาพร่างกายของผู้อายุมากเท่านั้น

หลวงตาล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ
หลวงตาล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ

หลวงตาล้วน จันทสาโร ท่านเป็นพระผู้เฒ่าที่ชอบความสันโดษ พูดน้อย ชอบทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมากกว่าการพูดสอน หลวงตาล้วน ท่านเป็นพระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรงดงาม มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาธรรม ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง

หลวงพ่ออินถวาย กราบนมัสการ หลวงตาล้วน จันทสาโร
หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม กับ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร 
ในพิธีสรงน้ำและขอขมาสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 
ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ปัจจุบัน พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ณ รพ.มุกดาหาร เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๒๙ นาที สิริอายุ ๙๓ ปี ๓๑๙ วัน พรรษา ๗๓

วัดศรีมงคลเหนือ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ก่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างมานาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง เช่น โบสถ์ วิหาร หลวงพ่อองค์ดำ พระธาตุทันใจ พระสังกัจน์จาย เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและนักท่องเที่ยว ภายในวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน