วันพุธ, 24 เมษายน 2567

วัดยางตลาด (บ้านย่อ) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ประวัติ วัดยางตลาด (บ้านย่อ)
ต.ย่อ ต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วัดยางตลาด (บ้านย่อ)ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วัดยางตลาด (บ้านย่อ)ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วัดยางตลาด (บ้านย่อ) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ .ศ.๒๓๑๐ มีหลักฐานเป็นสิมโปราณที่ธรณีสงฆ์ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.๒๔๑๐ ได้ย้ายมาสร้างอุโบสถขึ้นถัดเข้ามาทางทิศตะวันตก (วัดปัจจุบัน) ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในอุโบสถเป็นหลักฐาน ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ก็ได้สร้างอุโบสถใหม่ซึ่งใช่มาถึงปัจจุบัน และตามที่บอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันมาพร้อมทั้งได้ค้นเทียบเคียงตามประวัติของชนเผ่าต่างๆที่ได้อบพยบถิ่นฐานมาว่ามีคนชาวเผ่าญ้อและเผ่ากุลาได้มาสร้างถิ่นฐานตั้งหมู่บ้านที่บริเวณนี้ขึ้นจึงได้ชื่อว่าบ้านเผ่าญ้อและเผ่ากุลาแต่ปัจจุบันเรียกสั้นๆ ว่าบ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ยังมีผู้ใช้นามสกุลของชนทั้งสองเผ่านี้อยู่เป็นหลักฐาน คือ สมจิตร นามแก้ว คำวัง เป็นต้น)

การตั้งบ้านนั้นก็ต้องตั้งศาล ปู่ตา- จึงมีชื่อว่า ปู่ตาบ้านย่อ พอเมื่อมีผู้นำเอาหลักคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ขึ้นชาวบ้านมีศรัทธาจึงได้สร้างวัดขึ้น ซึ่งในอดีตชื่อว่าวัดญ้อ และ วัดบ้านย่อมาตามลำดับ เนื่องด้วยสถานที่ตรงกันข้ามกับวัดที่เป็นที่นาในปัจจุบันนี้มีต้นยางเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้าน จึงได้มาเปลี่ยนชื่อวัดให้สอดคลองกับสถานที่ ว่า “วัดยางตลาด” ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ วัดนี้มีมาตั้งแต่โบราณ มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบในระหว่าปี พ.ศ.๒๔๖๕ เป็นต้นมา มี ๑๑ รูป คือ
๑. พระอุปัชฌาย์ ลอด มีหลักฐานเป็นเจดีย์บรรจุอัฏฐิของท่านให้เห็นจนทุกวันนี้
๒. หลวงปู่เม้ม
๓. พระอธิการบุญ
๔. พระอธิการจวง
๕. พระอธิการ จันทรังษี
๖. พระอธิการบัว
๗. พระครูสุจิตธรรมรัต (หลวงปู่ดาว สุจิตฺโต)
๘. พระอธิการจันทร์ จารุวณฺโณ
๙. พระอธิการเหรียญ สีลธโร
๑๐. พระมหาวิมล อพฺภาทโร
๑๑. พระมหาจีรศักดิ์ จิรปุญโญ เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน

การสร้างศาลาการเปรียญปัจจุบันเป็นหลังที่ ๓ เนื่องจากศาลาหลังเก่าสร้างในสมัยหลวงปู่ดาวก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ นับเป็นเวลา ๔๓ ปีทรุดโทรมมากไม่สะดวกในการทำกิจทางศาสนา ทางวัด และชาวบ้านจึงได้มีการก่อสร้างศาลาหลังใหม่นี้ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๔ เป็นศาลาทรงไทยประยุกต์ มีความกว้าง ๑๘ ยาว ๓๐ เมตร เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา ๙ ปี เศษจึงแล้วเสร็จ สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท

พระยืน วัดยางตลาด (บ้านย่อ)ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
พระยืน วัดยางตลาด (บ้านย่อ)ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดาว สุจิตฺโต วัดบ้านย่อ (ยางตลาด) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ปี 2523
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดาว สุจิตฺโต วัดบ้านย่อ (ยางตลาด) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ปี 2523