วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโพรง (บ้านสร้างแก้ว) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร

วัดป่าถ้ำโพรง (บ้านสร้างแก้ว)
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโพรง (บ้านสร้างแก้ว)
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโพรง (บ้านสร้างแก้ว)

พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร พระสุปฏิปันโนแห่งวัดป่าถ้ำโพรง ลูกศิษย์เอกของหลวงปู่สัมมา ขันติปาโล วัดป่าดงชน จ.สกลนคร พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมบูรณ์ด้วยศีลและธรรม มีศีลาจาริยวัตรที่งดงาม ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงธรรม เป็นพระที่มีเมตตาธรรม เป็นพระที่มีความเอื้อเฟื้อต่อเหล่าพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โปรยปรายสายธรรมต่อคณะศิษย์อย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ

◎ ชาติภูมิ
ท่านพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร นามเดิมชื่อ ถาวร นามสกุล มุงคุณ เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ นายจี มุงคุณ และมารดาชื่อ นางลา มุงคุณ

◎ การบรรพชา การอุปสมบท
อายุ ๒๔ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปี ฉลู ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดป่าดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี หลวงปู่สัมมา ขันฺติปาโล วัดป่าดงชน เป็นพระอุปัชฌาย์

อายุ ๒๔ ปี เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปี ฉลู ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ อุโบสถวัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี หลวงปู่สัมมา ขนฺติปาโล วัดป่าดงชน พระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า ญาณวีโร

◎ อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงพ่อสัมมา ขนฺติปาโล
พอหลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรม ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่สัมมา ขนฺติปาโล ที่วัดป่าดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งองค์หลวงพ่อสัมมานี้นั้น ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์

หลังจากท่านพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร พ้นนิสัย คือมีพรรษา ๕ รู้หลักพระธรรมวินัย รู้จักอาบัติหนัก อาบัติเบา สิ่งไหนคือธรรมวินัย สิ่งไหนที่ไม่ใช่พระธรรมวินัยพอที่จะรักษาตัวให้พ้นจากอาบัติได้ในบางปี ท่านก็จะลาหลวงปู่สัมมา ขึ้นไปศึกษาธรรมกับ หลวงปู่แบน ธนากโร ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ต่อจากนั้นก็ธุดงค์บำเพ็ญเพียรไปตามเทือกเขาภูพาน ในเขตจังหวัดสกลนคร เขตจังหวัดนครพนม เขตจังหวัดมุกดาหาร ครั้นพอจวนใกล้จะเข้าพรรษาท่านก็กลับมาอยู่กับหลวงปู่สัมมา ขนฺติปาโล ที่วัดป่าดงชน

ครั้นปี พ.ศ.๒๕๓๗ หลวงปู่สัมมา ขนฺติปาโล ท่านมรณภาพ หลังจากจัดการงานศพเรียบร้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ได้ขึ้นไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่ วัดป่าถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จนถึงปัจจุบัน

◎ เมตตาธรรม & ความเสมอภาค
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ท่านยึดถือปฏิบัติดำเนินตามแนวปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน , หลวงปู่แบน ธนากโร ,หลวงปู่สัมมา ขันติปาโล เป็นพระบุรพาจารย์ ท่านปฏิบัติเคร่งครัดในหลักพระธรรมวินัย ไม่เอนเอียงตามกระแสของทางโลก ยึดถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นใหญ่ วัดป่าถ้ำโพรง สมัยที่ท่านพระอาจารย์ถาวร เดินทางมาพำนักจำพรรษาใหม่ๆ เรื่องอาหารการขบฉันก็ไม่ค่อยจะมี พระเณรอยู่ด้วยกันสิบกว่ารูป ซึ่งถือว่ามากสำหรับวัดเล็กๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร ในเวลาถวายอาหารพระสงฆ์ อาหารต่างๆ ท่านพระอาจารย์ถาวร ท่านจะให้สามเณรเป็นผู้พิจารณาตักอาหารก่อน จนเวียนมาถึงท่านได้ตักอาหารองค์สุดท้าย ท่านเมตตาสอนว่า..

“อาหารการฉันส่วนมากพระผู้ใหญ่จะได้ฉันแต่อาหารดีดี พอถึงสามเณรน้อยอาหารก็หมด เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะเสียสละให้พระเล็กเณรน้อย เราจะอยู่อย่างไรก็ได้หรอก ฉันอะไรก็ได้ อย่าไปกังวลเรื่องอาหารการฉัน เราต้องให้ความเสมอภาคต่อกัน ส่วนมากพระผู้ใหญ่จะได้แต่ของดีดีทั้งนั้น แต่พอถึงพระหนุ่มเณรน้อยไม่เหลืออะไรเลย”

ท่านเมตตาพูดเป็นภาษาอีสานว่า.. “ใหใหญ่ล้น ใหน้อยบ่เต็ม” หมายถึง พระผู้ใหญ่ข้างหน้าได้ของล้นเหลือ แต่พระหนุ่มเณรน้อยไม้ได้อะไรเลย

ในทัศนคติของผู้เขียน ซึ่งเคยอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์ถาวรมาก่อนเป็นเวลาหลายปี ได้เห็นข้อวัตรปฏิบัติ และปฏิปทาอันงดงามของท่าน รู้สึกว่ามีความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก หายากยิ่งที่จะมีพระปฏิบัติอย่างท่านพระอาจารย์ถาวร ในอนาคตต่อไป ท่านคงจะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนได้อย่างแน่นอน ท่านให้ความเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ปฏิบัติจริง ทำเป็นตัวอย่าง ท่านไม่ค่อยพูด แต่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง แม้ท่านจะมีอายุพรรษามาก การทำกิจวัตรข้อวัตรของท่าน ทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด ทำความสะอาดศาลา ห้องน้ำ ท่านจะเมตตาทำช่วยเหลือหมู่เพื่อนพระเณรตลอดมา เวลาลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ท่านจะเมตตาให้ความสนใจ ส่งเข้าหาหมอ ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการพิจารณาธรรม.. “เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จักล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้”

หรือหากลูกศิษย์มีธุระจำเป็นที่จะเดินทาง ท่านก็เมตตาส่งมอบปัจจัยค่าใช้จ่ายพาหนะในการเดินทางทั้งไปกลับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจะพึงมี ท่านเมตตามอบให้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่คณะพระเณรท่านให้ความเสมอภาคต่อทุกๆ รูป ที่อยู่ภายในวัด ส่วนจตุปัจจัยไทยทาน เงิน เครื่องใช้สอยจำเป็นต่างๆ ท่านจะเก็บเป็นสมบัติสงฆ์ส่วนกลางทั้งหมด

ด้านการบริหารสมบัติเงินทองภายในวัด ท่านจะมีเหรัญญิก กรรมการวัดเป็นผู้เบิกจ่าย (พระสงฆ์สามเณรในวัดไม่จับเงิน) และท่านเมตตาพูดกับกรรมการวัดว่า.. “สมบัติเงินทองนี้เป็นของวัด เป็นสมบัติของสงฆ์ทั้งหมด ถ้าใครอยากมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ให้โกนผมห่มเหลืองเข้ามาบวช”

◎ ช่วยชาติกับองค์หลวงตามหาบัว
คราวที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์ ท่านเปิดโครงการช่วยชาติ รับบริจาคเงินบาทไทย เงินดอลลาร์ เงินตราสกุลต่างประเทศ และทองคำ เพื่อนำมอบเข้าสู่คลังหลวง เป็นหลักประกันของชาติไทย ท่านพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ท่านถือเป็นกำลังหลักในการช่วยโครงการช่วยชาติ ท่านได้นำคณะศิษย์ไปถวายทองคำ เงินบาทไทย เงินดอลลาร์ เงินตราสกุลต่างประเทศ แก่ องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จัดทำต้นผ้าป่าช่วยชาติ และท่านถือเป็นกำลังหลักในการช่วยโครงการช่วยชาติในเขตจังหวัดสกลนคร
สมัยที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ท่านพระอาจารย์ถาวร ท่านจะเดินทางลงมาถวายการต้อนรับองค์หลวงตามหาบัว รวมทั้งถวายเงิน ถวายทองคำ แด่องค์หลวงตามหาบัว ทุกๆ ครั้ง จึงน่าอนุโมทนายิ่งนัก บางทีท่านก็มาพักจำวัตรกับ พระอาจารย์กิจติศักดิ์ ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดอริโซน่าธรรมารามในปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนท่านพักอยู่ที่กุฎิข้างเมรุ วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

◎ ข้อวัตรปฏิบัติประจำวัน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำความสะอาด จัดศาลาหอฉัน
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำความสะอาดปัดกวาดลานวัด
เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกรับบิณฑบาตในหมู่บ้านสร้างแก้ว
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำความสะอาดปัดกวาดลานวัด ทำความสะอาดปัดกวาด เช็ด ถู ศาลาการเปรียญ โรงครัว ศาลาพระพุทธชินราช พระพุทธสิริสัตราช ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิภาวนา จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. (ทุกวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรรษา ท่านพระอาจารย์ถาวร จะนำพระภิกษุสามเณรภายในวัด และพุทธศาสนิกชนนั่งสมาธิภาวนาจนสว่างรุ่งอรุณของวันใหม่)

วัดป่าถ้ำโพรง เป็นวัดป่ากรรมฐาน เหมาะแก่การปฏิบัติ บำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่ง เงียบสงบ ร่มรื่น อยู่บนเทือกเขาภูพาน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๕๐๐ ไร่ มีสัตว์ป่า มีหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ พุทธศาสนิกชนท่านใดในสหรัฐอเมริกา อยากหลบความวุ่นวายไปปฏิบัติธรรมหาความสงบเข้าสู่จิต ผมว่าวัดป่าถ้ำโพรง เป็นสถานที่เหมาะสมมากที่สุดเลยครับ

วัดป่าถ้ำโพรง ตามกุฎิพระสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีใช้แต่เฉพาะศาลา โรงครัว โรงฉันน้ำปานะเท่านั้น ส่วนตามกุฏิพระสงฆ์จะใช้เทียนไข จุดให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา

◎ มรณภาพ
ท่านพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ละสังขารด้วยอาการอันสงบ ณ ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๐ น. สิริรวมอายุได้ ๕๘ ปี ๑๐ เดือน ๒๔ วัน พรรษา ๓๔

พิธีประชุมเพลิงศพพระอธิการถาวร ญาณวีโร ณ วัดถ้ำโพรง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
พิธีประชุมเพลิงศพพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ณ วัดถ้ำโพรง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
พิธีประชุมเพลิงศพพระอธิการถาวร ญาณวีโร ณ วัดถ้ำโพรง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
พิธีประชุมเพลิงศพพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร ณ วัดถ้ำโพรง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

งานถวายเพลิงสรีระสังขารตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

◎ โอวาทธรรม คติธรรมคำสอน ท่านพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร
“.. คุณหมอที่ศิริราชสิมอบบัตรผู้ป่วยให้เฮา เพราะที่นั่นมีแต่หมอที่เก่งๆ หมอเพิ่นบอก แต่เฮาบ่รับ เพราะถ้าหมอเก่งจริง นายหลวง ร.๙ ทำไมเพิ่นถึงบ่อยู่แล้ว เฮาเชื่อเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนมา จักทำกรรมอันใดไว้ จักต้องได้รับผลของกรรมนั่น..”

“..๑. ถ้าเรามีสมบัติภายในสมบูรณ์แล้ว สมบัติเงินทองภายนอกก็จะตามมาเอง สมบัติภายในคือ เราต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล นั่งสมาธิภาวนา
๒. การปฏิบัติควรปฏิบัติจริง ทำจริง แล้วจะได้ผลจริงตามมา
๓. จงมีความเคารพในบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ความเจริญจักเกิดมีแก่เรา
๔. อย่าตระหนี่ถี่เหนียว ให้รีบสละให้ทาน ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ
๕. ความดีอย่ารอช้า ให้รีบทำ..”

ขอบคุณภาพจากเพจ บูรพาจารย์
อ้างอิงประวัติ : บางส่วนคัดลอกจากหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย หนังสือพิมพ์ไทยท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ในบทความตามรอยธรรมบุรพาจารย์ ; ผู้รวบรวม/เรียบเรียง ตะวัน คำสุจริต ซึ่งผู้เขียนเป็นเจ้าของคอลัมน์

ที่มา : ขอขอบคุณเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน