วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข

วัดป่าไชยชุมพล
ต. สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล ต. สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข (ลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข) ท่านเกิดวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ที่จังหวัดภูเก็ต โยมบิดาชื่อ สุชาติ สงวนสินธิ์ และโยมมารดาชื่อ ลออศรี สงวนสินธิ์ มีพี่น้องเป็นชาย ๔ หญิง ๒ ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓

พระอาจารย์จิรวัฒน์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๖ ขณะอายุได้ ๒๒ ปี ที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) จ.ภูเก็ต โดยมี เจ้าคุณราชพิศิฐธรรมภาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์วิชาญ ขันตญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ชาลี ธัมมวัฑฒโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระพิศิษฐ์ธรรมภาณ (เปลื้อง จตฺตาวิโล) วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต

หลังจากบวชแล้ว ท่านได้อ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น ที่รวบรวมโดยหลวงตามหาบัว ทำให้ท่านมีจิตเลื่อมใสและประทับใจในปฏิปทาองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมาก จึงได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานจิตที่ศาลของป่าช้าบางเหนียว (ปัจจุบันเป็นวัดถาวรคุณาราม) ว่า.. “หากยังคงมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดังเช่นองค์หลวงปู่มั่น ภูริทันโตนี้ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุุบันนี้แล้วไซร์ ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบได้เห็น ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย” ซึ่งต่อมาท่านได้พบครูบาอาจารย์องค์ดังกล่าว คือ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร นั่นเอง

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พระอาจารย์จิรวัฒน์ ท่านเริ่มออกเดินทางจากบ้านเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อไปกราบขอเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และเข้าพักที่วัดถ้ำขาม เมื่อได้มารู้เห็นปฏิปทาหลวงปู่ฝั้น ยิ่งเกิดความมั่นใจ เพราะหลวงปู่ฝั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัย ถูกต้องทุกประการ ท่านจึงอยู่อุปัฏฐากรับใช้ และศึกษาอบรมจิตตภาวนากับหลวงปู่ฝั้น ตราบจนหลวงปู่ฝั้นมรณภาพลง ท่านจึงออกเที่ยววิเวกตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อหาความสงบและฝึกฝนธุดงควัตรอบรมจิตใจ และท่านยังได้ไปอบรมศึกษากับหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษากับครูบาอาจารย์อีกหลายรูป อาทิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และหลวงปู่ท่อน ญาณธโร เป็นต้น

พระอาจารย์จิรวัฒน์ เป็นหนึ่งในพระไม่กี่รูป ที่หลวงตามหาบัวไว้วางใจ มอบหมายให้รับภาระดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตา เนื่องจากท่านพิจารณาเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและจริงจังของท่านพระอาจารย์จิรวัมน์ และพระอาจารย์จิรวัฒน์ก็ถวายความเคารพแด่องค์หลวงตาอย่างสูงสุดเช่นกัน ทุกวันนี้ ท่านจึงรับภาระดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขององค์หลวงตาอีกหลายสถานี เพื่อให้ธรรมะของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตามหาบัว

◎ ฝ่ายปกครอง
เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล
เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ – วังโป่ง (ธ)

◎ สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวัชรธรรมาจารย์

พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล ต. สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ปัจจุบัน พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ – วังโป่ง (ธ) และเจ้าอาวาส วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สิริอายุ ๖๘ ปี พรรษา ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓)