วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระอาจารย์คม อภิวโร
วัดป่าธรรมคีรี
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี
พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี

“ลูกต้องอดทน อดทนให้มาก อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรค ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ ต่อไปลูกจะต้องพบเจอคนมากมาย อย่าเชื่อใจคนง่าย อย่าประมาท ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอ”
โอวาทธรรม พระอาจารย์คม อภิวโร เมตตาสอนสามเณรอุทุมพร

พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี
พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
สามเณรอุทุมพรเดินทางมาวัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อกราบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คม อภิวโร สามเณรน้อยอุทุมพรน้อมถวายพานธูปเทียนแพประดับดอกบัว อันเป็นความหมายเดียวกับชื่อของสามเณรอุทุมพรที่แปลว่าดอกบัว จากนั้นน้อมถวายจตุปัจจัยร่วมสร้างวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน กับพระอาจารย์คม อภิวโร เป็นจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี
พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี

ช่วงต้นพระอาจารย์คมเมตตาอบรมจิตภาวนาอยู่เป็นเวลานาน สามเณรอุทุมพรพนมมือฟังอย่างตั้งใจ ช่วงท้ายพระอาจารย์คมเน้นว่า

“ลูกมีพ่อแม่ที่ประเสริฐ เป็นสัมมาทิฏฐิ มอบให้ลูกทุกอย่าง ให้ชีวิตและให้โอกาสในการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมด้านทางธรรมของลูกเต็มที่ มีความเสียสละถวายลูกให้เป็นลูกพระพุทธเจ้า ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา ไม่ได้คิดถึงในอนาคตว่า ต่อไปเมื่อแก่แล้วใครจะมาดูแล หรือจะหวังผลประโยชน์ใดจากลูก ไม่มีความคิดแบบลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ในทางโลกียะเหมือนพ่อแม่ทั่วไป อาจจะบอกได้ว่าพ่อแม่ของลูกคิดไปในทางโลกุตระ คือ คิดอ่านในทางมรรคผล ความพ้นทุกข์

ดังนั้นลูกต้องอดทน อดทนให้มาก อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรค ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ ร้อนก็ต้องทน หนาวก็ต้องทน เหนื่อยก็ต้องทน ทุกข์ยากลำบากเพียงใดก็ต้องทน พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญความอดทนไว้มาก ในพระโอวาทปาฏิโมกข์ท่านก็กล่าวถึง ขันติคือความอดทนอดกลั้น เป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ผู้มีความอดทนจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ลูกต้องอดทน สู้ไม่ถอย เอาให้ถึงที่สุด จะสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายดังที่ลูกปรารถนา

พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี
พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี

ตั้งใจฟัง จำคำเราไว้ให้ดีนะ

อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน รู้หน้าไม่รู้ใจ ต่อไปลูกจะต้องพบเจอคนมากมาย คนที่เข้ามาหาเรา เขาอาจแกล้งทำดีกับเราก็ได้ เขาอาจหวังลาภยศผลประโยชน์ต่างๆ ลูกอย่าเชื่อใจคนง่าย อย่าประมาท ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอ…”

พระอาจารย์คมให้สามเณรอุทุมพร ท่องคาถารักษาตนเอง ๓ รอบว่า

“อย่าเชื่อใจคนง่าย
อย่าประมาท
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ”

พระอาจารย์คมเมตตาสอนย้ำทีละเรื่องจนได้เวลาอันสมควร สามเณรอุทุมพร ลูกเณรน้อยผู้สดใสดังดอกบัวจึงกราบลากลับ

พระอาจารย์คมเมตตามอบโถแก้วใส่ดอกบัวให้สามเณรอุทุมพร ๒ โถ สามเณรอุทุมพรมีความสุข สดใส และตั้งใจจะหาโอกาสมากราบพระอาจารย์คมที่วัดป่าธรรมคีรีอีกเรื่อยๆ ขออนุโมทนาอย่างสูงครับ

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆ ท่านครับ