วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

พระมหารัตน์ รฎฺฐปาโล วัดสุทัศนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประวัติและปฏิปทา
พระมหารัตน์ รฎฺฐปาโล

วัดสุทัศนาราม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล วัดสุทัศนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล พระอุปัชฌาย์แห่งองค์ หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล ,พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) และพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล เกิดเมื่อ วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู เดือน เมษายน พ.ศ.๒๔๐๖ ที่บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ จันท์ และมารดาชื่อ ผาย นามสกุล อุไทยกร

พระมหารัตน์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสุปัฏนาราม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๐ (เป็นวันเดียวกันกับ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ซึ่งอุปสมบทที่วัดศรีทอง) เจ้าอธิการด้วง วัดสระแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพ็ง วัดสุปัฏนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน)

เมื่ออุปสมบทแล้ว พ.ศ.๒๔๓๔ ได้เข้าไปศึกษาที่กรุงเทพ ฯ เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันท์) ฝากไว้ในสํานักเจ้าคุณพระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗) วัดพิชัยญาติการาม

พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)

สอบพระปริยัติธรรมได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค ต่อมา เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันท์ สิริจนฺโท) ได้ขอออกไป เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลอีสาน แต่ทำงานไปไม่ได้นานก็ลาออก เพราะสุขภาพไม่สมบูรณ์มีโรครบกวนเสมอ ภายหลังได้เป็นพระอุปัชฌาย์ และย้าย จากวัดสุปัฏน์ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๕๗

ท่านเป็นผู้ใคร่การศึกษา ใคร่ธรรมวินัย เป็น สิกขากามะ ธรรมกามะ อบรมศิษย์ดีศิษย์ของท่านมีหลายคนที่มั่นคง ได้เป็นพระราชาคณะก็มี คือ พระโพธิญาณมุนี (ดำ โพธิญาโณ ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระครูก็มี คือ พระครูสุวรรนวารคนารักษ์ เจ้าคณะอําเภอโขงเจียม เป็นเปรียญก็มาก เช่น พระมหาปิ่น ปัญญาพโล ซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีชอบในธุดงควัตร เป็นต้น

พระโพธิญาณมุนี (คำ โพธิญาโณ ป.ธ.๕). อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ก็ด้วยได้รับการอบรมมาดี ท่านได้ครองวัด และเป็นอุปัชฌาย์มากะทั่งถึงปูนชราภาพ และได้มรณภาพลงเพราะโรคชรา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๕ คำนวณอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๕