วันพุธ, 4 ตุลาคม 2566

พระมหาพรมมา จตฺตภโย วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
พระมหาพรมมา จตฺตภโย

วัดป่าสุทธาวาส
อ.เมือง จ.สกลนคร

พระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) วัดป่าสุทธาวาส

◎ ชาติภูมิ
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) นามเดิมชื่อ พรมมา นามสกุล แก้วประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๘ ตรงกับวัน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม ณ บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

บิดาท่านชื่อ นายสวาท แก้วประสิทธิ์ มารดาท่านชื่อ นางบัว แก้วประสิทธิ์

◎ การบรรพชา
ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๓ ณ วัดศาลาทอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูสุทธสีลสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์

◎ การอุปสมบท
พระมหาพรมมา จตฺตภโย อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระเทพสารเวที (ขันติ์ ขนฺติโก) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชวินยาภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสันตยาธิคุณ (หลวงปู่ทองอินทร์ กุสลจิตฺโต) วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระธรรมดิลก (ขันติ์ ขนติโก) วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

◎ การศึกษา หน้าที่การงานทางพระศาสนา
ครั้นบวชแล้ว ท่านก็ได้ตั้งใจใฝ่ศึกษาพระธรรมวินัย เล่าเรียนธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งปฏิบัติจิตภาวนาไปพร้อมกันด้วย
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ สอบไล่ได้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๒๕ สอบไล่ได้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ สำเร็จปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นเจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๑ (ธรรมยุต)
ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ – โพนนาแก้ว (ธรรมยุต)
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)
ปี พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)

◎ งานด้านการเผยแผ่ สมณศักดิ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓ เป็นพระธรรมทูตต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นวัดของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ซึ่งท่านเจ้าคุณได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่าน
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูอภัยธรรมสุนทร”
ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิมที่ “พระครูอภัยธรรมสุนทร”
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศาสนดิลก”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวิสุทธินายก”

พระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) วัดป่าสุทธาวาส

◎ การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก ท่านเป็นพระที่มีความรู้ดี มีความสามารถ เป็นที่เคารพกราบไหว้ มีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส ท่านเป็นพระที่มีเมตตาต่อศิษย์ยานุศิษย์ ทั้งพระภิกษุสามเณรด้วยกันก็ดี หรือญาติโยมก็ดี ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระศาสนา และแก่สังคมส่วนรวมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสงเคราะห์คนยากคนจน ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านต่างๆ ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกเห็ด ปลูกสมุนไพร ฯลฯ เช่น ชาวบ้านวังบัวเงิน ชาวบ้านโพธิไพศาล ชาวบ้านกุดสะกอย ฯลฯ เขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ชาวบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ชาวบ้านลาดกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นอกจากนั้นท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) ท่านเอาใจใส่ดูแลในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดสกลนคร ด้วยความเรียบร้อยดีงามตลอดมา รวมทั้งได้ดูแลเอาใจใส่พระเณรภายในวัด รวมถึงฆราวาสญาติโยม ให้สนใจในหลักศีลธรรม รักษาข้อวัตรปฏิบัติที่บูรพาจารย์พาดำเนินมา รวมทั้งพัฒนาวัดป่าสุทธาวาส ให้ดูเรียบร้อย สวยงาม น่าดู น่าอยู่ ท่านยังได้สร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนประโยชน์อื่นๆ เช่น วัดป่าวังบัวเงิน บ้านวังบัวเงิน ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร, วัดป่าบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และยังได้พัฒนาวัดที่ญาติโยมได้นำมาถวายให้เป็นวัดสาขาของวัดป่าสุทธาวาส เช่น วัดถ้ำยาว บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ในด้านการศึกษานั้นท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) ท่านจะมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออื่น และท่านสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรไปศึกษาต่อทั้งทางธรรม ทางโลก โดยส่งไปตามสำนักเรียนวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครบ้าง ในจังหวัดนครปฐม ในจังหวัดปทุมธานี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในจังหวัดสิงห์บุรี ในจังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดเลย ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก ท่านจะให้ความสำคัญในการช่วยกิจการงานของคณะสงฆ์ตลอดมา หากมีงานครูบาอาจารย์ที่ไหน ท่านก็จะนำพระภิกษุสามเณรไปช่วยงานตลอด นี่แสดงให้เห็นถึงการที่ท่านปกครองคณะสงฆ์ ท่านจะดูแลสุขทุกข์ของคณะสงฆ์อยู่ตลอดเวลา ท่านจะเอาใจใส่ในการงานมาก ท่านเป็นบุคคลที่มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นคนละเอียดอ่อน ดังนั้นคณะสงฆ์ จึงให้ความไว้วางใจ และเคารพนับถือท่าน ถือเป็นร่มธรรมรูปหนึ่งของชาวสกลนคร ที่มีความตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) วัดป่าสุทธาวาส

ปัจจุบันนี้ ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) พักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สิิริอายุได้ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ https://buraphajarn.blogspot.com