วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สุข ยโสธโร
วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้สืบสานวิทยาคมจาก หลวงปู่โส วัดบ้านฟ้าเลื่อม จ.ร้อยเอ็ด

● ชาติภูมิ
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) นามเดิมชื่อ “สุข” เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง เวลาจวนสว่าง ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อ “นายจันทร์” และมารดาชื่อ “นางสี บัวแก้ว” เป็นบุตรคนที่ ๒ มีพี่น้องร่วมสายโรหิตรวม ๑๑ คน ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว

ผู้เป็นบิดาแม้ไม่ได้บวชเรียนแต่ก็มีความสนใจในการเรียนรู้ และอยากให้ลูกชายได้ศึกษาเล่าเรียน จึงได้นำเด็กชายสุขไปฝากเป็นศิษย์วัด ที่วัดบูรพาบ้านหนองบัว ตั้งแต่เด็กชายสุขอายุเพียง ๙ ขวบ

● บรรพชาอุปสมบท
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๑ เด็กชายสุข ได้บรรพชาเป็นสามาเณร ที่วัดสงยางบ้านขุมเงิน ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ขณะนั้นอายุได้ ๑๒ ขวบ โดยมี พระอาจารย์สุดตา วัดที่เยี่ยม อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้บรรพชาให้

ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๙ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดบูรพาบ้านหนองบัว โดยมี พระครูธรรมโสภิต หรือ หลวงปู่โส วัดราศรีไศล (บ้านฟ้าเลื่อม) ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการพรหม วัดสระจันทร์ บ้านร่องคำ และพระอธิการชม วัดอุบลบรทิพย์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ยโสธโร

พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่วัดราศรีไศล บ้านฟ้าเลื่อม เป็นลูกศิษย์หลวงปู่โส เป็นเวลา ๔ ปี เพื่อศึกษาต่อพระปริยัติธรรม นักธรรม และบาลี จนสอบไร่ได้นักเรียนธรรมตรีและได้ย้ายกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองบัวปี พ.ศ.๒๔๘๓

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ได้เดินทางไปศึกษาต่อพระปริยัติธรรม นักธรรมและบาลีที่สำนักเรียนบ้านไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงมาตังแต้โบราณกาล เรียนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา ๕ ปี สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทในปี พ.ศ.๒๔๘๕ และนักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ.๒๔๘๖ หลังจากได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้แตกฉานแล้ว

ต่อมาได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อันเป็นบ้านเกิด เพื่อเป็นครูสอบปริยัติธรรมและอบรมสั่งสอนญาติโยมตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงมรณภาพ

● ตำแหน่งที่ได้รับและภาระกิจที่สำคัญ
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพา บ้านหนองบัว
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองบัว
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ตำบลหนองบัว
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าธรรมฑูต ๔ ตำบลคือ ต.หนองบัว, ต.ขี้เหล็ก, ต.โหรา, ต.บ้านดู่
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูบูรพาภิวัฒน์
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเดินสายธรรมฑูตทุกตำบลใน อ.อาจสามารถ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระสังฆาธิการรุ่นที่ ๑ จากวัดบูรพา จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นโท

● การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) ท่านเป็นผู้นำในการก่อสร้างศาสนสถานทุกอย่างภายในวัดบูรพา (บ้านหนองบัว) ทั้งปรากฏให้เห็นในปัจจุบันและส่วนที่รื้อถอนไปแล้ว ดังนี้
๑. สร้างโบสถ์หลังปัจจุบัน สิ้นเงินในการก่อสร้าง ๔๘๒,๐๘๗.๕๐ บาท
๒. สร้างกุฏิหลังเก่า ๑ หลัง ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว
๓. สร้างกุฏิหลังใหม่ ๑ หลัง ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
๔. สร้างศาลาการเปรียญหลังเก่า ๒ หลัง ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว
๕. สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ๑ หลัง ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
๖. สร้างมหาเจดีย์ ๑ องค์ ยังไม่เสร็จ

พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

● มรณภาพ
ภายหลังจากการที่ท่านตรากตรำปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลานาน ทำให้ พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) ล้มป่วยและมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง ลูกๆ หลานๆ ศิษยานุศิษย์ ได้นำหลวงปู่เข้ารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาได้พยายามถวายการรักษาจนสุดความสามารถ แต่ไม่อาจช่วยชีวิตหลวงปู่ได้ ในที่สุดหลวงปู่ก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบในคืนวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ เวลา ๑๙.๓๐น. สิริอายุรวมได้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๙

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สองขอบ
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สองขอบ
รูปหล่อรุ่นแรก ( หลังลาย ) หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
รูปหล่อรุ่นแรก ( หลังลาย ) หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญ ๙ มงคล พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญ ๙ มงคล พระครูบูรพาภิวัฒน์ (หลวงปู่สุข ยโสธโร) วัดบูรพา (บ้านหนองบัว) อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งหวงยิ่งอด